11 Φεβρουαρίου 1929
Το Βατικανό ανεξαρτητοποιείται

Με τις συμφωνίες του Λατερανού, η Έδρα του Προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αποκτά κρατική οντότητα, μετά από επίπονες και μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με τους επικεφαλής του ιταλικού κράτους.

«Σήμερον την μεσημβρίαν εις το αποστολικόν Ανάκτορον του Λατερανού υπεγράφη υπό του Καρδιναλίου Πέτρου Γκάσπαρι, πληρεξουσίου του Ποντίφηκος, και του κ. Μουσολίνι Πρωθυπουργού και αρχηγού της Κυβερνήσεως της Α.Μ. του βασιλέως της Ιταλίας Βίκτωρος Εμμανουήλ πολιτική Συνθήκη, η οποία λύει το “ρωμαϊκόν ζήτημα” εν κογκορδάτον, το οποίον τείνει να διακανονίση τας συνθήκας της Θρησκείας και της Εκκλησίας εν Ιταλία και μίαν σύμβασιν διακανονίζουσαν οριστικώς τας οικονομικάς σχέσεις μεταξύ της Αγίας Έδρας και της Ιταλίας εν σχέσει προς τα γεγονότα του 1870. […]
Μολονότι είχε τηρηθή αυστηρώς μυστική η χρονολογία της υπογραφής της Συνθήκης και του Κογκορδάτου, πλήθος το οποίον από στιγμής εις στιγμήν καθίστατο ογκωδέστερον, συνεκεντρούτο την μεσημβρίαν περί τας οδούς τας αγούσας προς το Ανάκτορον του Λατεράνου […].»

Φωτογραφίες
Ειδική αίθουσα του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωάννη στο Λατερανό: Ο Μουσολίνι διαβάζει το κείμενο της συνθήκης, ενώπιον του καθιστού Πιέτρο Γκάσπαρι, κορυφαίου στελέχους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.