17 Αυγούστου 1927
Νέα κυβέρνηση

Πτώση της Οικουμενικής Κυβέρνησης μετά την αποχώρηση των υπουργών του Λαϊκού Κόμματος, λόγω διαφωνιών για θέματα οικονομικής πολιτικής. Νέα κυβέρνηση συνεργασίας υπό τον Αλέξανδρου Ζαΐμη.

«Το οικτρόν παζάρευμα των υπουργικών χαρτοφυλακίων είνε αναντιρρήτως μία εκ των συνεπειών της αναλογικής. Η κατάτμησις των κομματικών δυνάμεων εν τη Βουλή και η ανάγκη της συνεργασίας προς σχηματισμόν Κυβερνήσεως μεταξύ κομμάτων ουδέν το κοινόν εχόντων μεταξύ των, είνε η πρώτη και χειρίστη των συνεπειών αυτών. Και ο διακανονισμός των όρων της συνεργασίας, κατά τρόπον δυνάμενον να ικανοποιήση οπωσδήποτε όλας τας φιλοδοξίας και όλας τας απληστίας, καθίσταται τόσον δυσχερής λόγω της ανομοιογενείας των συνεργαζομένων κομμάτων, ώστε επιβάλλονται εκ της ανάγκης των πραγμάτων όλαι αι δυναταί υποχωρήσεις και όλαι αι παραβλέψεις απέναντι της πολιτικής ηθικής.»

Φωτογραφίες
Ο Αλέξανδρος Ζαΐμης βγαίνοντας από τη Βουλή το 1929. Φωτογραφία Ε. Μεγαλοκονόμος (Πρακτορείον Φωτογραφικού Ρεπορτάζ, ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, Αθήνα).