14 Απριλίου 1950
Παραίτηση Βενιζέλου – Κυβέρνηση Πλαστήρα

Ο Σοφοκλής Βενιζέλος παραιτείται και στις 15 Απριλίου σχηματίζεται κυβέρνηση των κομμάτων του Κέντρου. Πρωθυπουργός ορίζεται ο Νικόλαος Πλαστήρας, αντιπρόεδρος και υπουργός Εσωτερικών ο Γεώργιος Παπανδρέου και υπουργός Συντονισμού ο Εμμανουήλ Τσουδερός. Ο Σοφοκλής Βενιζέλος αρνήθηκε να συμμετάσχει προσωπικά, και το Κόμμα Φιλελευθέρων περιορίστηκε σε δευτερεύουσας σημασίας υπουργεία.

«Η ασκηθείσα εναντίον της Κυβερνήσεως Βενιζέλου εσωτερική και εξωτερική πίεσις ωδήγησεν αυτήν εις παραίτησιν, αφού προηγουμένως επετεύχθη η “ανασυγκόλλησις” του Κέντρου και εξηκριβώθη κατά την συνομιλίαν την οποία είχεν ο κ. Βενιζέλος μετά του Βασιλέως το απόγευμα της Τετάρτης, ότι ουδεμία εκ μέρους του ρυθμιστού του πολιτεύματος υπήρχεν αντίρρησις διά την ανάθεσιν της εντολής εις τον κ. Ν. Πλαστήραν διά τον σχηματισμόν νέας Κυβερνήσεως.»

Φωτογραφίες
Ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης από τον Νικόλαο Πλαστήρα, στις 24 Απριλίου 1950 (Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής).