19 Ιουνίου 1958
Σχέδιο Μακ Μίλαν για την Κύπρο

To σχέδιο του Βρετανού πρωθυπουργού Χάρολντ Μακ Μίλαν, γνωστό και ως σχέδιο τριπλής συγκυριαρχίας, προέβλεπε συνεταιρισμό στη διοίκηση της Κύπρου (και σε μελλοντικό χρόνο συγκυριαρχία), Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας, ξένο (Βρετανό) κυβερνήτη και δύο ξεχωριστές Βουλές των αντιπροσώπων για τις δύο κοινότητες. Απορρίφθηκε από τον Μακάριο και την Ελλάδα.

«ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 19. (Ιδ. υπηρεσία). - Ο Βρεταννός πρωθυπουργός κ. Μακ Μίλλαν προέβη σήμερον το απόγευμα ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων εις την από μακρού αναμενομένην κυβερνητικήν δήλωσιν επί του συνταγματικού μέλλοντος της Κύπρου, η οποία, ως γνωστόν, είχεν αναβληθή επί 48ωρον τη αιτήσει του Μονίμου Συμβουλίου του Ν.Α.Τ.Ο. Ο κ. Μακ Μίλλαν εβεβαίωσεν εν αρχή, ότι η δήλωσις εις την οποίαν επρόκειτο να προβή ήτο η ιδία με εκείνην την οποίαν θα έκαμνε την παρελθούσαν Τρίτην. Προσέθεσε δε ότι η αγγλική πολιτική απέβλεψε κυρίως: α) Εις την εξυπηρέτησιν των συμφερόντων ολοκλήρου του πληθυσμού της Κύπρου. β) Εις την επίτευξιν μονίμου λύσεως δεκτής υπό των δύο Κοινοτήτων και υπό των Κυβερνήσεων της Ελλάδος και της Τουρκίας. γ) Εις την διαφύλαξιν των βρεταννικών βάσεων της νήσου, αι οποίαι είναι αναγκαίαι διά να επιτρέψουν εις το Ηνωμένον Βασίλειον όπως αντιμετωπίση τας διεθνείς υποχρεώσεις του και δ) Εις την ενίσχυσιν της ειρήνης, της ασφαλείας και της συνεργασίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του εις μίαν ζωτικήν περιοχήν. Πρόκειται -είπε- περί σκοπών, οι οποίοι επεδιώχθησαν συνεχώς υπό της βρεταννικής Κυβερνήσεως και ενέπνευσαν τας προσπαθείας της των τελευταίων μηνών προς εξεύρεσιν βάσεως συμφωνίας.»

Διαβάστε: Το Σχέδιο Μακμίλαν, του Ανδρέα Κάρυου (Η Καθημερινή, 28 Δεκεμβρίου 2014).

Φωτογραφίες
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Χάρολντ Μακ Μίλαν, εμπνευστής του σχεδίου περί τριπλής συγκυριαρχίας της Κύπρου (AP Photo).