27 Ιουλίου 1959
Συνομιλίες για τη σύνδεση της Eλλάδας με την EOK

Οι συνομιλίες αποτελούν το πρώτο βήμα στην πορεία προς τη σύνδεση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Στις 9 Ιουλίου 1961, στην Αίθουσα Τροπαίων της Βουλής των Ελλήνων, θα υπογραφεί επίσημα η συμφωνία σύνδεσης Ελλάδας-ΕΟΚ.

«ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 27. (Ιδ. υπηρεσία). - Οι υπουργοί των εξ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας εις τας Βρυξέλλας, εδέχθησαν κατ’ αρχήν το αίτημα της ελληνικής Κυβερνήσεως όπως η Ελλάς συνδεθή με την Ευρωπαϊκήν Κοινήν Αγοράν, και έδωσαν οδηγίας όπως αρχίσουν κατατοπιστικαί συζητήσεις. Κατά τας εκ Βρυξελλών πληροφορίας, το ανακοινωθέν το εκδοθέν μετά την λήξιν της συνεδριάσεως του Σαββάτου, αναφέρει ότι το ελληνικόν αίτημα περί εντάξεως εις την Κοινήν Αγοράν εγένετο ευνοϊκώς δεκτόν. Ο κ. Πέλλα είπεν ότι η συμμετοχή της Ελλάδος εις την Κοινήν Αγοράν θα συνέβαλλεν εις την άμυναν του ελευθέρου κόσμου διά της αποφυγής των τάσεων διακρίσεων επί του οικονομικού πεδίου. Υπεγράμμισε δε ότι η απόφασις εσήμαινεν εκδήλωσιν αλληλεγγύης του πνεύματος του ελευθέρου κόσμου.»

Διαβάστε: Η ίδρυση της ΕΟΚ, της Ειρήνης Καραμούζη (Η Καθημερινή, 26 Οκτωβρίου 2014).

Διαβάστε: Η απόφαση για σύνδεση με την ΕΟΚ, της Κωνσταντίνας Ε. Μπότσιου (Η Καθημερινή, 21 Ιουνίου 2015).

Φωτογραφίες
25 Μαρτίου 1957: Από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης, οι οποίες οδήγησαν στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (AP Photo).