27 Ιουλίου 1961
Θεμελιώνεται η υψικάμινος της Χαλυβουργικής

Η Χαλυβουργική υψώνει την πρώτη υψικάμινο στην Ελλάδα. Θα την θέσει σε λειτουργία ο βασιλιάς Παύλος δύο χρόνια μετά. Το εργοστάσιο ήταν εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας της εποχής. Διέθετε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης όταν η λέξη τηλεόραση ήταν άγνωστη στους περισσότερους Έλληνες. Το 1963 ξεκίνησε η κατασκευή και της δεύτερης υψικαμίνου, η οποία θα ανέβαζε τη συνολική δυναμικότητα σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο τόνους χυτοσιδήρου τον χρόνο.

«Το θεμελιωθέν έργον είναι από πολλών απόψεων αξιοσημείωτον. Αποτελεί την πρώτην υψικάμινον, η οποία ανεγείρεται εις την Ελλάδα και υπό μίαν έννοιαν συμβολίζει την νέαν βιομηχανικήν περίοδον εις ην εισέρχεται η χώρα μας. Άξιον εξάρσεως επίσης είναι ότι οφείλεται αποκλειστικώς εις την πρωτοβουλίαν των αδελφών Αγγελοπούλου και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου υπό των ιδίων, άνευ ουδεμιάς κρατικής προστασίας ή βοηθείας. Το γεγονός τούτο προσλαμβάνει εξέχουσαν σημασίαν εάν ληφθή υπ’ όψιν ότι η συνολική δαπάνη διά την κατασκευήν και πλήρη απόδοσιν του έργου θα φθάση τα 70 εκατομμύρια δολλάρια.»

Φωτογραφίες
Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής θεμελιώνει την πρώτη υψικάμινο στην Ελλάδα στο εργοστάσιο της Χαλυβουργικής (Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής).