13 Αυγούστου 1961
Αρχίζει η κατασκευή του Τείχους του Βερολίνου

Τις πρωινές ώρες της 13ης Αυγούστου 1961, οι πολίτες του Βερολίνου έγιναν μάρτυρες ενός απροσδόκητου θεάματος: στρατιώτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας (ΓΛΔ) τοποθετούσαν συρματοπλέγματα κατά μήκος των ορίων του ανατολικού και του δυτικού τομέα της πόλης, απαγορεύοντας την κυκλοφορία από και προς το Δυτικό Βερολίνο. Δύο ημέρες αργότερα άρχισαν οι εργασίες για την ανέγερση του Τείχους, το οποίο θα έκοβε την άλλοτε πρωτεύουσα του «χιλιετούς Ράιχ» στα δύο, αποτελώντας το κατεξοχήν σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου.

«Λονδίνον, 14. (Ιδιαιτ. Υπηρεσία). - Αιφνιδιαστικώς το κομμουνιστικόν καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας επεξέτεινε χθες Κυριακήν εις το μέσον της πόλεως του Βερολίνου το σιδηρούν παραπέτασμα και εδημιούργησεν εις αυτό σύνορα κράτους με όλα τα συμπαρομαρτούντα στρατιωτικά και αστυνομικά μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα αυτά, εν τούτοις, αφορούν μόνον τους πολίτας της Ανατ. Γερμανίας τούς μεταβαίνοντας προς το Δ. Βερολίνον ή την Δ. Γερμανίαν, ενώ αι επικοινωνίαι του Δ. Βερολίνου με την Δ. Γερμανίαν και την Δύσιν ουδαμώς θίγονται. Οπωσδήποτε πρόκειται περί ενεργείας, η οποία αποτελεί εκδήλωσιν πρωτοβουλίας εκ μέρους της Κυβερνήσεως της Αν. Γερμανίας η οποία δύναται να έχη σοβαρωτέρας συνεπείας με την εξέλιξιν των γεγονότων γύρω από τας σχέσεις Ανατολής και Δύσεως εξ αιτίας του Βερολίνου και του γερμανικού ζητήματος». 

Videos
Αρχίζει η κατασκευή του Τείχους του Βερολίνου
Φωτογραφίες
Ανατολικογερμανοί στρατιώτες τοποθετούν συρματοπλέγματα για να χωρίσουν το ανατολικό από το δυτικό τμήμα του Βερολίνου (AP Photo).