12 Μαρτίου 1962
Ελληνογιουγκοσλαβική κρίση

Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις διαταράσσονται εξαιτίας των επίσημων δηλώσεων μερίδας Γιουγκοσλάβων αξιωματούχων περί υπάρξεως «μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση αναστέλλει μονομερώς την εφαρμογή της ελληνογιουγκοσλαβικής συμφωνίας της 18ης Ιουνίου 1959 και απαγορεύει την ελεύθερη μετάβαση των κατοίκων της περιοχής της Φλώρινας προς τη γιουγκοσλαβική επικράτεια, όχι όμως και τη μετακίνηση Γιουγκοσλάβων υπηκόων προς την Ελλάδα.

«[…]Οι διπλωματικοί παρατηρηταί των Αθηνών απέδιδον, εν τούτοις, ιδιαιτέραν σημασίαν εις την απόφασιν αυτήν της ελληνικής Κυβερνήσεως, την οποίαν εχαρακτήριζον ως ενδεικτικήν της επιδεινώσεως των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων, λόγω της εντάσεως της γιουγκοσλαβικής δραστηριότητος περί το “μακεδονικόν” και των ανακατατάξεων στα Βαλκάνια. Η από ελληνικής πλευράς αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας εθεωρείτο ως έχουσα προειδοποιητικόν χαρακτήρα και υπογραμμίζουσα την διάθεσιν της ελληνικής Κυβερνήσεως, όπως, παρά την σημασίαν την οποίαν αποδίδει εις την ελληνογιουγκοσλαβικήν συνεργασίαν, προχωρήση εις ριζικώτερα ακόμη μέτρα έναντι του Βελιγραδίου, εφ’ όσον δεν ανασταλή η αύξουσα δημόσια προβολή του θέματος της ανυπάρκτου διά την Ελλάδα “μακεδονικής μειονότητος”.»

Φωτογραφίες
Ο πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας Γιόσιπ Μπροζ Τίτο.