ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 5.Ι.1939

80 χρόνια πριν στην «Κ» 5.Ι.1939

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΡΟΥΖΒΕΛΤ:  […] Ο πρόεδρος κ. Ρούσβελτ ανέγνωσε σήμερον ενώπιον του Κογγρέσσου το διάγγελμα το οποίον απευθύνει κατ’ έτος προς το Σώμα επ’ ευκαιρία της νέας αυτού συνόδου […] Αναφορικώς με τους εξοπλισμούς ο Πρόεδρος κ. Ρούζβελτ τονίζει την ανάγκην όπως αι Ηνωμέναι Πολιτείαι εντείνουν τους ιδικούς τους διά να υπερασπίσουν όχι μόνον το έδαφός των αλλά και τα […] ιδεώδη των. Τονίζει περαιτέρω ότι τα κράτη της αμερικανικής Ηπείρου είναι πρόθυμα να συνεργασθούν με όλας τας χώρας του κόσμου […]. Η Αμερική δεν θα διαμαρτυρηθή δι’ ενόπλων επεμβάσεων. Χωρίς να είναι διόλου φιλοπόλεμος, έχει άλλα αποτελεσματικά μέσα εις την διάθεσίν της. Ο κ. Ρούζβελτ αφήνει να εννοηθή ότι θα επεθύμει αναθεώρησιν του δόγματος της ουδετερότητος το οποίον, ως ισχύει […], θα ηδύνατο να εκθέση την Αμερικήν εις σοβαρούς κινδύνους.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΟΝΟΕ: Η υπό τον πρίγκηπα Κονόε Κυβέρνησις υπέβαλε την παραίτησίν της, ο σχηματισμός δε της νέας κυβερνήσεως ανετέθη υπό του Αυτοκράτορος εις τον κ. Χιρανούμα, πρόεδρον του ιδιαιτέρου Συμβουλίου του Στέμματος και συντηρητικόν ηγέτην με εθνικάς τάσεις.

ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ»: Το ζήτημα της αριοποίησης των εν Γερμανία Εβραίων έχει και την φαιδράν του όψιν. Μία βιομηχανική εταιρία παιχνιδιών ελάνσαρεν ένα παιχνίδι το οποίον ονομάζεται «Εξω οι Εβραίοι!» και το οποίον παίζεται όπως περίπου και το «τάβλι». Αφού, λοιπόν, ρίψεται τους κύβους, μετακινείται τα πιόνια τα οποία είναι μικραί μορφαί μη ανήκουσαι εις την αρίαν φυλήν. Εκαστος παίκτης προσπαθεί να εκδιώξη τους Εβραίους του (τα πιόνια) από την Γερμανίαν και να τους αποστείλη εις την Παλαιστίνην.