ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-1-1939

80 χρoνια πριν… 11-1-1939

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: «Διερχόμενοι εκ Παρισίων διά Ρώμην ο Αγγλος Πρωθυπουργός [Τσάμπερλαιν] και ο Λόρδος Χάλιφαξ επωφελήθησαν της ευκαιρίας όπως συνομιλήσουν μετά των κ.κ. Νταλαντιέ και Μποννέ]. Η διεξαχθείσα συνομιλία [φωτ. οι τέσσερις άνδρες] επεβεβαίωσε πλήρως την γενικήν ταυτότητα απόψεων την ήδη υφισταμένην μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων». […] Αι συνομιλίαι [απετέλεσαν] εκδήλωσιν της αγγλογαλλικής συνεργασίας προς εξουδετέρωσιν της ιταλο-γερμανικής απειλής εις την Μεσόγειον ως και εν είδος προειδοποιήσεως προς τον κ. Μουσσολίνι.

Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΝ: « […] Αυτό το πνεύμα σας επαναλαμβάνω, πρέπει να φθάση έως τα άκρα της Ελλάδος, έως τα πλέον μακρυνά χωριά, πρέπει ν’ ακουσθή έως το ψηλότερο βουνό· και η εθνική οργάνωσις της Νεολαίας να περιλάβη όλα τα Ελληνόπουλα και όλες τις Ελληνοπούλες χωρίς καμμιά εξαίρεσι. Βέβαια είναι προαιρετική και θεληματική η προσχώρησις των νέων […]».

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Κατόπιν πείσμονος αγώνος ο οποίος διήρκεσεν επί δεκαπενθήμερον, αι δυνάμεις των Κυβερνητικών εν Καταλωνία χάνουν έδαφος προ της εθνικιστικής προελάσεως. […] ηγωνίσθησαν με πείσμα […], αλλά ηναγκάσθησαν να υποκύψουν […]