ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 13.Ι.1939

80 χρόνια πριν στην «Κ» 13.Ι.1939

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Κατά τους διπλωματικούς κύκλους αι πολιτικαί συνομιλίαι μετά των Αγγλων πολιτικών ανδρών ουσιαστικώς ετερματίσθησαν, χωρίς να καταλήξουν εις θετικόν αποτέλεσμα. Οπωσδήποτε ουδεμία υποχρέωσις ανελήφθη εκατέρωθεν. […] Οι αγγλικοί διπλωματικοί κύκλοι δηλούν ότι αι συνομιλίαι δεν απέληξαν εις συμφωνίαν ή συνεννόησιν. Τονίζεται ότι οι Αγγλοι και Ιταλοί πολιτικοί άνδρες καθώρισαν μόνον δεόντως τας απόψεις των χωρών των εν σχέσει προς τα Ευρωπαϊκά και Μεσογειακά προβλήματα. […] Κατά τας πληροφορίας του Πρακτορείου Ρώυτερ, οι κ.κ. Μουσσολίνι και Τσιάνο [φωτ. αριστερά και κέντρο, δίπλα ο Τσάμπερλαιν] δεν επροχώρησαν πέραν μιας γενικής εκθέσεως όσον αφορά την παγκόσμιον θέσιν της Ιταλίας, ουδεμία δε ειδική αξίωσις διετυπώθη ούτε εζητήθη όπως η Αγγλία ενεργήση διά να παύση η κατά της Ιταλίας αντίδρασις. […] Ο κ. Μουσσολίνι φαίνεται ότι έχει πλήρως υπ’ όψιν του ότι η Αγγλία δεν προτίθεται ούτε να μεσολαβήση ούτε να προβή εις παραχωρήσεις εις ο σημείον ευρίσκονται σήμερον τα πράγματα και πριν ή αρχίσουν ουσιαστικαί διαπραγματεύσεις μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας. Παν ό,τι η Ιταλία αναμένει, επί του παρόντος, εκ της επαφής ταύτης είναι να γίνη συμπαθεστέρα και κατανοηθή περισσότερον από μέρους της Μ. Βρεττανίας.

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ: Λονδίνον – Κατά πληροφορίας του Ρώυτερ εξ Ουάσιγκτων, εις το προς το Κογκρέσσον διάγγελμά του σχετικά με την εθνικήν άμυναν των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος Ρούσβελτ προτείνει την διάθεσιν πιστώσεων εξ 110.000.000 δολλαρίων διά την άμεσον ενίσχυσιν του εφοδιασμού της εθνικής αμύνης εις αντιαεροπορικά τηλεβόλα, εις ειδικά κατά των τανκς τηλεβόλα, εις τανκς, εις βαρύ και ελαφρύ πυροβολικόν και εις εφοδιασμόν με αντιασφυξιογόνους προσωπίδας.