ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-1-1939

80 χρoνια πριν… 15-1-1939

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: Ο Αγγλος πρωθυπουργός ανεχώρησεν εκ Ρώμης. Ο σιδηρ. σταθμός ήτο διακεκοσμημένος με αγγλικάς και ιταλικάς σημαίας, με τάπητας και με άνθη. Λόχος στρατού απέδωσε τας τιμάς. […] Ο κ. Τσάμπερλαιν είπε: «Ο σκοπός του ταξιδίου δεν ήτο η σύναψις ειδικών συμφωνιών, αλλά η δημιουργία αντιθέτως κατανοήσεως των εκατέρωθεν απόψεων διά της προσωπικής επαφής. Ο σκοπός ούτος επετεύχθη πλήρως. Φεύγομεν από την Ρώμην είπερ ποτέ και άλλοτε πεπεισμένοι περί των αγαθών προθέσεων και της καλής θελήσεως της ιταλικής Κυβερνήσεως […]».

ΝΕΟ ΕΡΓΟ: Ο Γάλλος συγγραφεύς κ. Φερδινάνδος Σελίν πρόκειται να γράψη νέον έργον, συνέχειαν του γνωστού «Θάνατοι επί πιστώσει», το οποίον θα έχη υπόθεσιν από τον πόλεμον [Αναφέρεται στο «Guignol’s Band»].

ΧΟΡΟΣ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»: Ο «Παρνασσός» χθες την νύκτα –όπως κάθε χρόνο– είδε και πάλιν εις τας αίθουσάς του την παλαιάν του δόξαν με όλην της την λαμπρότητα. […] Ο χορός προσέλαβε μεγάλην ζωηρότητα κατά τας μεταμεσονυκτίους ώρας και εξηκολούθησε και πέραν της 3ης πρωινής, μετά μεγάλης επιτυχίας.