ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-1-1939

80 χρoνια πριν… 19-1-1939

ΕΧΘΡΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ: Ο κ. Κορυζής απεφάσισε να δώση εις το Υπουργείον και τους εις το μέλλον διαδόχους του ένα Σύνταγμα, έναν τυφλοσύρτην, ο οποίος να χρησιμεύση ως οδηγός διά την μάχην την οποίαν θα δώση αυτός και θα συνεχίσουν αυτοί […]: Ελονοσία, Φθίσις, Σύφιλις, Τραχώματα: Εχθροί τέσσαρες.

ΟΥΓΓΡΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: «[…] Η αρμονική συνεργασία μεταξύ των δύο μας χωρών ανταποκρίνεται προς την στενήν αλληλεγγύην με την οποίαν αύται είναι συνδεδεμέναι. Η συνεργασία αύτη, βασιζομένη επί της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ήτις ουδέποτε διεσαλεύθη, απέδωκε προσφάτως τους καρπούς της, θα αποδώση δε και άλλους εις το μέλλον, συντελούσα εις το να επέλθη βαθμιαίως ειρήνευσις μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών» [κόμης Τσάκυ, Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών].

ΙΒΑΝ ΜΟΖΟΥΚΙΝ: Ο διάσημος ηθοποιός του κινηματογράφου Ιβάν Μοζούκιν, ένας από τους μεγαλυτέρους αστέρας της οθόνης, ρωσσικής καταγωγής, απέθανε σήμερον εκ φυματιώσεως εις μίαν κλινικήν του Νεϊγιύ. Η επικράτησις του ομιλούντος κινηματογράφου κατεδίκασε τον Μοζούκιν εις την εσχάτην ένδειαν, καθόσον κανένα κινηματογραφικόν στούντιο δεν ηθέλησε να τον χρησιμοποιήση.