ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-1-1939

80 χρoνια πριν… 22-1-1939

ΔΩΡΟ ΓΚΑΙΡΙΓΚ:  […] η Βρουνσβίκη εχάρισεν εις τον στρατάρχην Γκαίριγκ μίαν μικράν λειψανοθήκην περιέχουσαν μίαν πλεξίδα από τα μαλλιά του Ερρίκου Λέοντος της Βρουνσβίκης, ο οποίος απέθανεν το 1195, θεωρείται δε σήμερον ως ο πρώτος συλλαβών την ιδέαν της ιδρύσεως μιας Παγγερμανικής Αυτοκρατορίας.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ:  […] Οι τρεις Σκουραίοι βρίσκονται σε επαφή με όλα τα μεγάλα συγκροτήματα παραγωγής ταινιών του Νέου Κόσμου. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος –όπως και ο Σπύρος [φωτ.] άλλωστε– θεωρείται αυθεντία στους κύκλους τους Παναμερικανικούς του κινηματογράφου […].

ΟΥΓΓΡΟΠΟΛΩΝΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟΣ: […] Η Πολωνία και η Ουγγαρία παρητήθησαν της αξιώσεώς των όπως αποκατασταθή κοινή μεθόριος μεταξύ των κατόπιν της προσαρτήσεως της Καρπαθοουκρανίας εν μέρει εις την Τσεχοσλοβακίαν και εν μέρει εις την Ουγγαρίαν. Η μεταστροφή της πολωνικής πολιτικής οφείλεται εις έντονα διαβήματα, γενόμενα από μέρους του Ράιχ εις Βαρσοβίαν και εις Βουδαπέστην, όπου υπεδείχθη ότι η εκδοθείσα εν Βιέννη το φθινόπωρον του 1938 διαιτητική απόφασις δι’ ης καθορίζονται τα νέα ουγγρο-τσεχοσλοβακικά σύνορα δέον να θεωρηθή ως οριστική.