ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-1-1939

80 χρoνια πριν… 23-1-1939

«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ» ΜΠΟΝΤΛΕΡ: Το περιοδικόν «Ερμής της Γαλλίας» εδημοσίευσε την οριστικήν έκδοσιν των «Ημερολογίων» του ποιητού Καρόλου Μπωντελαίρ. […] Τα «Ημερολόγια» αποτελούνται από τις «Ρουκέττες», το «Η Καρδιά μου γυμνή» και το «Σημειωματάριον». […] Το εκδοθέν βιβλίον αποτελείται από 280 σελίδας, πράγμα το οποίον δεικνύει τη σπουδαιότητα των επεξηγηματικών σημειώσεων τας οποίας προσέθεσεν ο κ. Ζακ Κρεπέ και αι οποίαι ρίπτουν πλήρες φως επί του συχνότατα ημιτελούς και σκοτεινού κειμένου. […] Το πλήρες κείμενον των «Ημερολογίων» δημοσιεύεται διά πρώτην φοράν. […]

ΔΙΚΗ ΚΡΙΛΕΝΚΟ: Κατά πληροφορίας εκ Λένινγκραδ, επίκειται η δίκη κατά του Κριλένκο, τέως κομισσαρίου της Δικαιοσύνης. […] Εις αυτόν οφείλεται η οργάνωσις των λεγομένων «επαναστατικών δικαστηρίων», θλιβερώς γνωστών καθ’ άπασαν την Ρωσσίαν. […] Προ ενός έτους περίπου διεκηρύχθη «εχθρός του Κράτους», καθαιρεθείς του αξιώματός του και συλληφθείς […].

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μετά την προσάρτησιν της Αυστρίας και της Σουδητίας, αι οποίαι επρομηθεύοντο τας αναγκαιούσας ποσότητας πετρελαίου εκ Ρουμανίας, ερρυθμίσθη εκ νέου το ζήτημα της εξαγωγής ρουμανικού πετρελαίου εις την Γερμανίαν.