ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-1-1939

80 χρoνια πριν… 24-1-1939

ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ:  […] Ο αρχιστράτηγος των κυβερνητικών Μιάχα εκήρυξε τον στρατιωτικόν νόμον εις την Μαδρίτην. […] Επίσης ο στρατηγός Μιάχα απηύθυνεν έκκλησιν προς τον πληθυσμόν της καταλανικής πρωτευούσης, εν τη οποία τονίζει ότι είναι προτιμότερον να γίνη η Βαρκελώνη τέφρα, παρά να παραδοθή εις τους εθνικιστάς.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ: « […] με την τοιαύτην στενήν συνεργασίαν [Ναυτικού, Στρατού, Αεροπορίας] ελύθησαν τα ζητήματα του εφοδιασμού του Ναυτικού, όχι μόνον τα αφορώντα το πλωτόν υλικόν […] αλλά και τας επί Ξηράς εγκαταστάσεις […] άνευ των οποίων η γεωγραφική ημών θέσις, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικόν της Ναυτικής ημών δυνάμεως, μικράν θα είχε αξίαν. […] Μικρόν Κράτος και πτωχόν όπως είναι η Ελλάς, το οποίον δεν δύναται να έχη ανεξάντλητα τα μέσα του υλικού του εφοδιασμού, πρέπει να εντείνη τας δυνάμεις του, ώστε το έμψυχον υλικόν του να αποκτήση την μεγίστην δυνατήν αξίαν» [Ι. Μεταξάς].

ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΤΟΥΤΣΕ: Εις το θέατρον «Αρζεντίνα», παρουσία μεγάλου πλήθους, ο Ντούτσε επέδωσε χθες τα βραβεία εις 16 βραβευθέντας εις την μάχην του σίτου. Η τελετή εξειλίχθη μέσω απεριγράπτου ενθουσιασμού.