ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-1-1939

80 χρoνια πριν… 25-1-1939

ΙΣΠΑΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ:  […] Καθ’ όλην την νύκτα επεκράτει εις την Βαρκελώνην ζωηροτάτη κίνησις. Φορτηγά αυτοκίνητα μεταφέρουν τον άμαχον πληθυσμόν προς τα γαλλικά σύνορα. Εκεί όμως εσημειούντο ζωηρά επεισόδια, διότι οι κυβερνητικοί στρατιώται δεν επέτρεπον εις τους πολίτας να διαβούν τα σύνορα, εμποδίζοντες και εκείνους που ήσαν εφωδιασμένοι με κανονικά διαβατήρια.

Η ΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: Ο ποιητής κ. Κωστής Παλαμάς δι’ επιστολής του προς τον δήμαρχον Αθηναίων κ. Αμβρόσιον Πλυτάν εκφράζει την χαράν του διά την ωραίαν χειρονομίαν του υπουργού-διοικητού Πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιά υπέρ του πρασίνου, παρακαλεί δε όπως φυτευθή με το όνομά του μια εληά κατά την φύτευσιν της οποίας θα παραστή και ο ίδιος.

ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΟΣ: Οι καφεπώλαι και εστιάτορες και διευθυνταί άλλων δημοσίων κέντρων της Λυών υπέγραψαν συμφωνητικόν εναντίον του εθίμου του φιλοδωρήματος προς τα γκαρσόνια και το εφήρμοσαν από της προχθεσινής Δευτέρας. Ετσι το πουρμπουάρ κατηργήθη […] και αντικατεστάθη με αύξησιν 10-12 τοις 100 επί του λογαριασμού, υπέρ των γκαρσονιών.