ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 29 – 1 – 1939

80 χρόνια πριν… 29 – 1 – 1939

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ: « […] Εάν ηθέλομεν τυχόν εμπλακή εις πόλεμον, θα διαπιστώσωμεν ότι εάν δεν ευρισκώμεθα όλοι εις την πρώτην γραμμήν του πυρός, είναι δυνατόν όμως να ευρισκώμεθα όλοι εις γραμμήν βαλλομένην. Και διά ν’ αντιμετωπισθή ο κίνδυνος ούτος, παρεσχέθη εις τον πληθυσμόν η ευκαιρία να μετάσχη εις τους διαφόρους κλάδους της προσπαθείας του αμάχου πληθυσμού […]» [φωτ. Καλόγριες σε επίδειξη χρήσης αντιασφυξιογόνων μασκών].

ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ:  [Η Αΐντα του Βέρντι] θα ανεβιβάζετο την 20ήν Απριλίου του 1874, αλλά η διεύθυνσις ηναγκάσθη να αναβάλη την παράστασιν διά την 22αν, διότι διετέθησαν όλα τα εισιτήρια του θεάτρου, χωρίς να κρατηθούν θέσεις διά τους θεατρικούς κριτικούς. Η διεύθυνσις, την τελευταίαν στιγμήν, εσκέφθη να κάμη μίαν γενικήν δοκιμήν χάριν των κριτικών, η οποία δοθείσα την 20ήν είχε καταπληκτικήν επιτυχίαν. […] Εκτοτε επεκράτησε το έθιμον των γενικών δοκιμών.

ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΙΛΗ: Ο βουλευτής Αλέντε, επανελθών εκ του Χιλάν, πόλεως αριθμούσης 40 χιλιάδας κατοίκων, εδήλωσεν ότι τα 70 τοις εκατόν του πληθυσμού ετάφησαν υπό τα ερείπια.