ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 30-1-1939

80 χρόνια πριν στην «Κ» 30-1-1939

ΦΡΑΝΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ: Η υπηρεσία Προστασίας της Καλλιτεχνικής Εθνικής Κληρονομίας του στρατηγού Φράνκο λειτουργεί από δωδεκαμήνου, πρωτύτερα δε τοπικαί επιτροπαί […] ανελάμβανον την διατήρησιν των έργων τέχνης […]. Υπό την διεύθυνσιν Γενικού Επιτρόπου, επιτελείον εξ εννέα «επιτρόπων ζώνης» έχει κατανεμηθή καθ’ όλην την εθνικιστικήν Ισπανίαν […] έργο των οποίων είναι να συλλέγουν, ταξινομούν, αποθηκεύουν και σφραγίζουν κάθε καλλιτέχνημα μόλις τούτο ευρεθή άμα τη εισόδω του στρατού εις καταληφθείσαν πόλιν [φωτ. Μουσείο Πράδο].

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΣΗ: Από του 1930 η Βρεττανία ήρχισε να δίδη μεγαλυτέραν προσοχήν εις τας στρατιωτικάς δυναμικότητας της νήσου, επεξέτεινε τους λιμένας της και κατεσκεύασε στρατηγικόν σύστημα οδών και νέα αεροδρόμια. […] Η Κύπρος κείται σχεδόν εις το κέντρον του λεκανοπεδίου της Ανατολικής Μεσογείου, ούτω δε αποτελεί κλείδα εν αυτή εις την λαγόνα των ιταλικών αεροπορικών γραμμών και δύναται να δεσπόση των ακτών της Συρίας, της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου και των ένδον χωρών των.

ΚΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ: Η κυβέρνησις του Ράιχ […] απεφάσισε να περιορίση κατά 40 τοις εκατόν την εισαγωγήν καφέ. […] οι πολίτες δεν ήκουσαν με ευχαρίστησιν την είδησιν.