ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 31-1-1939

80 χρoνια πριν… 31-1-1939

ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ: «Η Γερμανία δεν έχει ανάγκην των αποικιών διά να στρατολογήση τους πληθυσμούς των. Διαθέτει υπερεπαρκώς στρατιώτας της καθαροαίμου γερμανικής φυλής. Εχει όμως ανάγκην των αποικιών της διά να εξασφαλίση την οικονομικήν της ζωήν. Αν δεν μας πιστεύουν, αυτό δεν σημαίνει ότι παύουν να υφίστανται τα δικαιώματά μας. Ο καθείς αντιλαμβάνεται ότι ένα έθνος ογδοήκοντα εκατομμυρίων δεν είναι δυνατόν να δεχθή να του συμπεριφέρωνται επ’ άπειρον κατά τρόπον μειωτικόν της αξιοπρεπείας του. […] Η οικονομική πολιτική της Γερμανίας θ’ ακολουθήση τον δρόμον της και καμμία ξένη καπιταλιστική απειλή δεν θα κατορθώση να την σταματήση. Εννοούμεν να εξέλθωμεν από την αθλιότητα, εις την οποίαν μας κατεδίκασαν χωρίς κανένα λόγον και χωρίς διόλου να πταίωμεν» [ομιλία Χίτλερ στο Ράιχσταγκ].

ΦΙΛΙΚΗ ΧΕΙΡ: Δύο είναι τα κύρια σημεία του λόγου του κ. Τσάμπερλαιν: 1) Ετεινε δι’ αυτού και πάλιν φιλικήν χείρα προς πάντας υπέρ της ειρήνης και 2) Με χαρακτηριστικήν σταθερότητα εξέθηκε την απόφασιν της Αγγλίας διά την προάσπισιν των συμφερόντων της, απόφασιν εδραζομένην πλέον εις την πυρετώδη ανάπτυξιν της πολεμικής της δυνάμεως [..].