ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-3-1939

80 χρoνια πριν… 21-3-1939

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ: Το Πρακτορείον Ρώυτερ πληροφορείται εκ Πράγας ότι χθες την πρωίαν εγένετο εκεί και εν τη πλατεία Βενθελάς παρέλασις των γερμανικών στρατευμάτων. Η παρέλασις αύτη, της οποίας ηγείτο ο στρατηγός φον Γκάμπλεντς, διήρκεσε δύο ώρας. Μετείχον αυτής πεζικόν, πυροβολικόν, τανκς και στολίσκοι αεροπλάνων.

ΝΑΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ: Κατόπιν αποφάσεως του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, αι εντός του ναού του Θησείου αρχαιότητες μετεφέρθησαν οριστικώς εις τας αιθούσας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Εις το δάπεδον του ναού του Θησείου θα ενεργήση αρχαιολογικάς ανασκαφάς η Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή.

ΚΟΙΝΗ ΣΤΑΣΗ: Βερολίνον, 20 Μαρτίου – Το ημιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορείον πληροφορείται εκ Λονδίνου ότι ο λόρδος Χάλιφαξ συνωμίλησε χθες μετά των πρεσβευτών της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ρωσίας επί της ευρωπαϊκής καταστάσεως και εξέφρασε την γνώμην ότι αι εν λόγω τέσσαρες Δυνάμεις πρέπει να τηρήσουν κοινήν στάσιν εις ην περίπτωσιν η Γερμανία θα επεδίωκε νέαν επέκτασιν αυτής. Ο λόρδος Χάλιφαξ ανεκοίνωσε το αντικείμενον των συνομιλιών του τούτων εις τους συναδέλφους του.