ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-6-1939

gkat_02_0506_page_1_image_0006

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ: Η Γερμανία έθεσεν εις την ενεργόν υπηρεσίαν το νέον τεθωρακισμένον καταδρομικόν «Μπλύχερ» 10.000 τόννων [φωτ.]. Είναι τούτο το πρώτον εκ των πέντε καταδρομικών ιδίου τύπου, τα οποία ναυπηγούνται εις Βρέμην. […] Εις το ναυτικόν πρόγραμμα της Γερμανίας διά το 1942-43, προβλέπεται η ναυπήγησις άλλων πέντε καταδρομικών ομοίου τύπου. Τα νέα γερμανικά πολεμικά είναι εφωδιασμένα με ταχυβόλα και μεγάλης ακτίνος δράσεως πυροβόλα, έχουν δε προστασίαν των υφάλων τμημάτων των.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: […] το Πανεπιστήμιον της Θεσσαλονίκης πρόκειται εντός του τρέχοντος έτους να λάβη σειράν μέτρων διά την πλήρη οργάνωσίν του και την συμπλήρωσιν των κενών […]. Βασικός σκοπός των λαμβανομένων μέτρων είναι ν’ ανταποκριθή το Πανεπιστήμιον […] προς τας επιστημονικάς γεωργικάς ανάγκας της χώρας. Προς τον σκοπόν αυτόν θα παρασχεθούν όλα τα μέσα διά την πλήρη ανακαίνισιν και την υποδειγματικήν καλλιέργειαν του μεγάλου αγροκτήματος του Πανεπιστημίου […].

ΛΟΥΤΡΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ: Η τουριστική αστυνομία απεφάσισε να εκπολιτίση τας εγκαταστάσεις λουτρών καθ’ όλην την ακτήν του Σαρωνικού. Οροι υγιεινής, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται, προθήκαι διά την πώλησιν μαγιό, αυτόματα τηλέφωνα, κυτία παραπόνων κ.λπ.