ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-6-1939

gkat_02_1206_page_1_image_0007

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: […] αι ενεργούμεναι παρά το Θησείον ανασκαφαί της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής θα λήξουν εφέτος της 25ην τρέχοντος. […] Αι ανασκαφαί εις την αμερικανικήν αρχαιολογικήν ζώνην θα συνεχισθούν το προσεχές έτος. Μετά την λήξιν των ανασκαφών, θα αρχίση η ανέγερσις του μεγάλου μουσείου. Εις το εν λόγω μουσείον θα τοποθετηθούν άπασαι αι ανακαλυφθείσαι εις την αμερικανικήν αρχαιολογικήν ζώνην αρχαιότητες.

ΚΡΙΣΙΜΟ ΤΑΞΙΔΙ: Οι αγγλικοί πολιτικοί κύκλοι αποδίδουν ιδιαιτέραν σημασίαν εις την αποστολήν του κ. Στραγκ εις την Μόσχαν. […] Ο κ. Στραγκ κομίζει εις Μόσχαν πλείονα του ενός σχέδια. Τελικώς όμως φαίνεται ότι η ικανοποίησις της ρωσσικής αξιώσεως θα περιβληθή τον τύπον της εγγυήσεως του υφισταμένου εν τη Βαλτική καθεστώτος εν συνδυασμώ προς τον όρον της παροχής αμέσου βοηθείας εις την Ρωσσίαν εις περίπτωσιν κατά την οποίαν αύτη ήθελεν αντισταθή εις άμεσον ή έμμεσον απειλήν κατά των εν τη Βαλτική συμφερόντων της, χωρίς οπωσδήποτε να κατονομάζωνται εις την σχετικήν συμφωνίαν τα Βαλτικά κράτη.