ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-11-1939

gkat_02_1511_page_1_image_0005

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: Αι πολεοδομικαί υπηρεσίαι των Παρισίων συνεχίζουν το έργον της προστασίας των αγαλμάτων και άλλων μνημείων της πόλεως. Οι αμμόσακκοι τα κατακαλύπτουν το ένα μετά το άλλο. Δεν είναι δε μικρά η σχετική δαπάνη. Μόνον διά να προστατευθή το άγαλμα του Λουδοβίκου 14ου εδαπανήθησαν 750.000 φράγκα.

ΡΩΣΟΪΑΠΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: […] διεξάγονται την στιγμήν αυτήν συνομιλίαι διά την εξεύρεσιν νέας βάσεως προς αποκατάστασιν φιλικών Ρωσσο-ιαπωνικών σχέσεων διά του διακανονισμού των εκκρεμών μεταξύ των δύο χωρών προβλημάτων. Αλλ’ η κυρία ιαπωνική αξίωσις έγκειται εις το να δεχθούν τα Σοβιέτ να παύσουν παρέχοντα οιανδήποτε συνδρομήν προς την Κίναν και τίποτε δεν επιτρέπει εις τους ξένους κύκλους να συμπεράνουν ότι η Ρωσσία είναι έτοιμη να παραιτηθή της εν Κίνα πολιτικής της.

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Διά του ρωσσικού ατμοπλοίου «Σβανέτσια» διεκομίσθησαν εξ Οδησσού τα οστά της αειμνήστου Πριγκηπίσσης Αλεξάνδρας, θυγατρός του Βασιλέως Γεωργίου του Α΄ και συζύγου του Μεγάλου Δουκός Παύλου, αποθανούσης εν Πετρουπόλει το 1891. Τα οστά της Ελληνίδος Πριγκηπίσσης πρόκειται να εναποτεθούν εις τους εν Δεκελεία τάφους των αειμνήστων Βασιλέων.