ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-6-1940

80 χρoνια πριν… 4-6-1940

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ: Η γαλλική πρωτεύουσα υπέστη σήμερον μεταξύ της 13ης και 14ης ώρας τον πρώτον σοβαρόν εναέριον βομβαρδισμόν εκ μέρους 250-300 γερμανικών αεροπλάνων. […] Καθ’ ην στιγμήν οι Παρισινοί μετέβαινον να γευματίσουν, αι σειρήνες του συναγερμού «εβρυχήθησαν», ολίγα δε λεπτά κατόπιν εξαπελύθησαν και τα φράγματα πυρός του αντιαεροπορικού πυροβολικού. Αιφνιδίως μετ’ ολίγον εις τας εκρήξεις των οβίδων ανεμίχθησαν και υπόκωφαι βρονταί. Ησαν αι γερμανικαί βόμβαι αι πίπτουσαι επί των Παρισίων. […] Αι υπηρεσίαι βοηθείας ελειτούργησαν αμέσως […] οι δε Παρισινοί υπέστησαν τον πρώτον αυτόν βομβαρδισμόν μετ’ απολύτου ψυχραιμίας.

ΒΑΡΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Εις την μάχην διά τους λιμένας, η Γερμανία επέτυχε μεγάλα στρατηγικά κέρδη, αι δε ιδικαί μας απώλειαι εις εφόδια και υλικόν είναι βαρείαι. Ο κύριος όγκος του βρετανικού εκστρατευτικού σώματος διεσώθη (Αντ. Ηντεν).

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Από της 5.45 μ.μ. της Κυριακής, το έθνος απέκτησεν επίδοξον διάδοχον, του γεγονότος πανηγυρισθέντος υπό του λαού κατά τρόπον ενθουσιωδώς αυθόρμητον και συγκινητικόν. Η αναγγελία του ευτυχούς εις τον οίκον του διαδοχικού ζεύγους γεγονότος ανηγγέλθη διά των νενομισμένων 101 κανονιοβολισμών από των πυροβολείων του Λυκαβηττού την 5.50 μ.μ.