ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-6-1940

80 χρoνια πριν… 5-6-1940

ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ: Βερολίνον – Ανακοινωθέν του ανωτάτου αρχηγείου του στρατού αναφέρει τα εξής: «Το φρούριον της Δουνκέρκης περιήλθεν εις χείρας μας κατόπιν λυσσώδους μάχης. 40.000 αιχμάλωτοι συνελήφθησαν υπό του στρατού μας. Το πολεμικόν υλικόν και τα λοιπά λάφυρα, τα οποία περιήλθον εις χείρας μας, δεν υπελογίσθησαν εισέτι. Κατόπιν της καταλήψεως ταύτης ολόκληρος η βελγική παραλία, καθώς και η γαλλική της Μάγχης μέχρι των εκβολών του ποταμού Σομ, ευρίσκονται εις χείρας των γερμανικών στρατευμάτων». […] Η εκκένωσις της Δουνκέρκης ετερματίσθη κανονικώς επιβιβασθέντων όλων των στρατιωτών, οίτινες ήσαν προωρισμένοι να μεταφερθούν εις την Αγγλίαν. Τελευταίος απεχώρησεν την 7ην πρωινήν ο ναύαρχος Αμπριάλ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Η Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο περί αυξήσεως της ναυτικής αεροπορικής δυνάμεως εις 10.000 αεροπλάνα με 16.000 πιλότους και εγκαταστάσεως δακτυλίου ναυτικών αεροπορικών βάσεων πέριξ των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Εις το Μεξικόν το πετρέλαιον ήτο ήδη γνωστόν πολύ προ της ευρωπαϊκής κατακτήσεως εις τους ιθαγενείς, οι οποίοι το εχρησιμοποίουν όχι μόνον προς φωτισμόν, αλλά και ως φάρμακον, ως κόλλαν και ως βερνίκιον.