ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-6-1940

80 χρoνια πριν… 25-6-1940

ΓΑΛΛΟΪΤΑΛΙΚΗ ΑΝΑΚΩΧΗ: Την 24ην Ιουνίου, ώρα 7.35΄ (θερινή ιταλική ώρα), εντός της επαύλεως Ιντσιζα παρά την Ρώμην υπεγράφη η ανακωχή μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας. Ο στρατάρχης Μπαντόλιο, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ιταλικού στρατού, υπέγραψε ως εκπρόσωπος της Ιταλίας. Ο στρατηγός Ουντζικέρ υπέγραψε διά την Γαλλίαν. Την 19.35΄ ο υπουργός των Εξωτερικών, κόμης Τσιάνο ανεκοίνωσε εις την κυβέρνησιν του Ράιχ την υπογραφήν της ανακωχής. Συνεπώς αι εχθροπραξίαι θα τερματισθούν την 1.35΄ (θερινή ιταλική ώρα) της αύριον.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Ηρχισε χθες, υπό την επιστασίαν των αστυνομικών οργάνων, η διανομή των δελτίων απογραφής των Αθηναίων προκειμένου εντός των ημερών να χορηγηθούν τα δελτία τροφίμων. Εφ’ όσον ηδυνήθημεν να αντιληφθώμεν, η διανομή αυτή ενεργείται με σύστημα και ευπρέπειαν. Το κοινόν, δε, δεικνύει σταθεράν την θέλησιν να συμμορφωθή μετά πειθαρχικότητος εις τας παρασχεθείσας οδηγίας. Με άλλους λόγους, η πρώτη εκδήλωσις της εφαρμογής του συστήματος της διά δελτίων προμηθείας τροφίμων προσέφερε χθες το λίαν ικανοποιητικόν θέαμα της κοινής γνώμης, των λαϊκών τάξεων ιδίως, διατεθειμένης να υποβληθή εις στερήσεις και θυσίας άνευ γογγυσμού και όπερ το κυριώτερον, μετά προθυμίας.