ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-6-1940

80 χρoνια πριν… 27-6-1940

ΑΠΟΒΑΣΕΙΣ: Το πρακτορείον Ρώυτερ μεταδίδει ανακοινωθέν του υπουργείου των Πληροφοριών, όπερ αναφέρει: Εν συνεργασία μετά της Βασιλικής αεροπορίας, ναυτικαί και στρατιωτικαί μονάδες ενήργησαν χθες επιτυχείς αναγνωρίσεις εις την παραλιακήν γραμμήν του εχθρού. Αποβάσεις εγένοντο εις τινά σημεία και επαφαί επήλθον με τα γερμανικά στρατεύματα. Απώλειαι τινές επηνέχθησαν και τινές νεκροί του εχθρού ευρέθησαν εις τα σημεία ένθα είχον εισχωρήση οι Αγγλοι στρατιώται. Συνεκεντρώθησαν πολλαί χρήσιμοι πληροφορίαι. Αι δυνάμεις μας ουδεμίαν απώλειαν έσχον.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ: Οχι χωρίς κάποιο αίσθημα μελαγχολίας είδομεν το νέον κομψόν τεύχος εις το οποίον η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη περιλαμβάνει το πρόγραμμα των θερινών της εκδρομών. Το τεύχος επιγράφεται: «Περιηγήσεις διακοπών 1940». Αλλά θα έχωμεν κατά το εφετεινόν θέρος διακοπάς; Η κατάστασις είναι τοιαύτη ώστε καθίσταται απαραίτητον να καταβληθούν όλαι αι δυνάμεις του έθνους διά την αύξησιν της παραγωγής εις περιστάσεις κατά τας οποίας τόσαι δυσχέρειαι παρουσιάζονται εις το μετά του εξωτερικού εμπορίου. Εφ’ όσον, εν τούτοις, η Ελλάς δεν επλήγη αμέσως εκ της παγκοσμίου κρίσεως, ευρίσκομεν ότι δεν θα έπρεπε να ανακοπή η τάσις του πληθυσμού προς την ύπαιθρον.