ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 30-6-1940

80 χρoνια πριν… 30-6-1940

ΙΤΑΛΟ ΜΠΑΛΜΠΟ: «Την 28ην Ιουνίου ιταλικόν αεροπλάνον, κυβερνώμενον υπό του ήρωος της ιταλικής αεροπορίας Ιταλο Μπάλμπο, του οποίου είναι γνωστά τα κατορθώματα, καθ’ ην στιγμήν εξετέλει πτήσιν υπεράνω του Τομπρούκ, διαρκούντος εχθρικού βομβαρδισμού, κατέπεσε φλεγόμενον. Ο Ιταλο Μπάλμπο και τα μέλη του πληρώματος του αεροπλάνου εύρον τον θάνατον. Αι σημαίαι των ενόπλων δυνάμεων της Ιταλίας κλίνουν σήμερον προς απόδοσιν της οφειλομένης υψίστης τιμής εις την μνήμην του Ιταλο Μπάλμπο όστις διετέλεσε εθελοντής αλπινιστής κυνηγός του παγκοσμίου πολέμου και μέλος της Τετρανδρίας της Φασιστικής Επαναστάσεως. Ο Ιταλο Μπάλμπο επεχείρησεν επίσης με την γνωστήν επιτυχίαν, την διάπτησιν του ωκεανού, ηγούμενος στολίσκου αεροπλάνων».

ΕΠΙΔΡΟΜΗ: […] εχθρικά [γερμανικά] αεροπλάνα ενήργησαν επιθέσεις κατά των νήσων Τζέρσεϋ και Γκέρνσκεϋ. Επροξενήθησαν υλικαί ζημίαι και υπήρξαν πολλά θύματα μεταξύ του αμάχου πληθυσμού, εναντίον του οποίου έβαλλον τα αεροπλάνα διά μυδραλλιοβόλων. Εφονεύθησαν 29 και ετραυματίσθησαν πολλοί. Αμφότεραι αι νήσοι είχον παροπλισθή.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ: […]  Η Ρουμανία επεράτωσε την παραχώρησιν των εδαφών τα οποία είχε ζητήσει η Σοβιετική Ενωσις. Η εκκένωσις του ρουμανικού πληθυσμού των εδαφών τούτων εξακολουθεί επί τη βάσει του προκαθορισθέντος σχεδίου.