ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 02-08-1940

0000-1

«ΓΕΛΟΙΕΣ»: «Αι σχέσεις αύται, είπεν [ο Μολότωφ, αριστερά στη φωτ.], είναι θεμελιωμέναι στερρώς επί των εν ισχύι συμφωνιών και θα διέπωνται υπ’ αυτών πλήρως και εξ ολοκλήρου εις το μέλλον. Αι συνθήκαι αι οποίαι συνήφθησαν και αι οποίαι αυστηρώς τηρούνται υπό αμφοτέρων των μερών απέδειξαν την μεγάλην των σπουδαιότητα και εξακολουθούν αναπτυσσόμεναι». Εις το σημείον τούτο εχαρακτήρισεν ως γελοίας τας υποθέσεις τας οποίας κάμουν αγγλικαί τινες ή άλλαι ξέναι εφημερίδες αι οποίαι συχνά προσπαθούν τελευταίως να ενσπείρουν την δυσπιστίαν μεταξύ Γερμανίας και Σοβιέτ. «Αι απόπειραι αύται είναι καταδικασμέναι εις αποτυχίαν και δεν λαμβάνονται υπό σοβαράν έποψιν, ούτε από μέρους της Σ. Ενώσεως, ούτε από μέρους της Γερμανίας. […] Αι φιλικαί και καλής γειτονίας σχέσεις μεταξύ της Σοβιετικής Ενώσεως και της Γερμανίας θα διατηρηθούν ακέραιοι […]».

ΒΕΝΖΙΝΗ: Η απόφασις περί απαγορεύσεως εις την εξαγωγήν βενζίνης δι’ αεροπλάνα εκ των Ηνωμ. Πολιτειών ετέθη εις εφαρμογήν από σήμερον. Εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβερνήσεως εδήλωσε ότι αποτελεί εχθρικήν ενέργειαν κατά της Ιαπωνίας. […] η Ιαπωνία εισάγει εκ των Ην. Πολιτειών το 75% των εις βενζίνην αναγκών της.

ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ: Ο εορτασμός της 4ης Αυγούστου προσέλαβε από της χθες χαρακτήρα εκτάκτου ζωηρότητος. Η έναρξις της διακοσμήσεως των προθηκών των καταστημάτων, αι προετοιμασίαι του διακόσμου των γραφείων και των πλατειών, υπό των συνοικιακών επιτροπών, έδωσαν τόνον πανηγυρικόν που ανταποκρίνεται απολύτως προς την διάθεσιν ολόκληρου του λαού. Χιλιάδες εικόνων σήματα της 4ης Αυγούστου, μαζύ με εικόνας και συμβολικάς παραστάσεις της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας, έχουν αναρτηθή εις γραφεία, κέντρα, βιτρίνας και εις διάφορα σημεία της πόλεως.