ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-8-1940

gkat_02_0408_page_1_image_0004

ΕΚΚΛΗΣΗ: Χιλιάδες προκηρύξεων ετοιχοκολλήθησαν εις πόλεις της Μεγάλης Βρεταννίας, περιέχουσαι έκκλησιν του στρατηγού Ντε Γκωλλ προς τους Γάλλους. […] «Η Γαλλία έχασε μίαν μάχην αλλά δεν έχασε τον πόλεμον. Τίποτε δεν εχάθη, διότι ο πόλεμος ούτος είναι παγκόσμιος. Εις το ελεύθερον σύμπαν τεράστιαι δυνάμεις δεν επενέβησαν ακόμη εις τον αγώνα και αι δυνάμεις αυταί θα συντρίψουν μίαν ημέραν τον εχθρόν. Την ημέραν εκείνην η Γαλλία πρέπει να παρίσταται εις την νίκην και τότε θ’ ανακτήση την ελευθερίαν και το μεγαλείον της. Διά τούτο ζητώ από όλους τους Γάλλους, οπουδήποτε και αν ευρίσκωνται, να ενωθούν μετ’ εμού εις την δράσιν, την θυσίαν και την ελπίδα. Η χώρα διατρέχει κίνδυνον θανάτου. Ας αγωνισθώμεν να την σώσωμεν».

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ: Το Ανώτατον Σοβιέτ απεδέχθη την υποβληθείσαν εκ μέρους της λιθουανικής κυβερνήσεως αίτησιν και εδέχθη την Λιθουανίαν ως την 14ην δημοκρατία της Σοβιετικής Ενώσεως.

ΕΟΡΤΗ: Η εφετεινή εορτή του Σταδίου […] υπό την καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν της Δ/δος Κούλας Πράτσικα θα τιμήση την Εθνικήν και Εργαζομένην Ελλάδα, η οποία με τον αφανή αλλά αδιάκοπον κόπον της, σφυρηλατεί το μεγαλείον του Εθνους.