ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 25-8-1940

eleutheroi-galloi

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΑΛΛΟΙ: Ο Βασιλεύς Γεώργιος μετέβη σήμερον εις στρατώνας της Ν. Αγγλίας και επεθεώρησε τα στρατεύματα του ντε Γκωλλ, αρχηγού των ελευθέρων Γάλλων. Γάλλοι πεζοναύται και απόσπασμα της Λεγεώνος των Ξένων απέδωσαν τας τιμάς. Ο Βασιλεύς είδε να παρελαύνουν προ αυτού όλα τα τμήματα του ελευθέρου γαλλικού στρατού και μονάδας εκ πολλών διασήμων εν Γαλλία συνταγμάτων. Είδε πυροβολικόν, άρματα εφόδου και πεζικόν. Ο Βασιλεύς, ο οποίος διά πρώτην φοράν συνήντησε τον στρατηγόν ντε Γκωλλ, συνδιελέχθη μετ’ αυτού διά μακρών, γαλλιστί. […] Το γεγονός ότι η Α.Μ. επεθεώρησε τα στρατεύματα του ντε Γκωλλ αποτελεί, κατά τους αρμοδίους κύκλους, αναγνώρισιν της σπουδαιότητος ήτις αποδίδεται εις τον γαλλικόν στρατόν, όστις εξακολουθεί να μάχεται παρά το πλευρόν της Αγγλίας.

ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ: Με το να υποβάλλωνται εις πρόστιμον ολίγων εκατονταδράχμων οι διατηρούντες ακάθαρτα καταστήματα δεν συνετίζονται. Ματαιοπονεί η αστυϊατρική υπηρεσία εις την σχετικήν της προσπάθειαν. Οι καταστηματάρχαι των ακαθάρτων καταστημάτων πρέπει να υποχρεούνται όπως εις ωρισμένας ημέρας της εβδομάδος αναρτούν εις περιόπτους θέσεις του μαγαζιού των κιτρίνας ταινίας επί των οποίων να αναγράφεται η φράσις: «Ετιμωρήθη ως ακάθαρτον».