ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 1-10-1940

80 χρoνια πριν… 1-10-1940

ΠΑΡΑΔΟΞΟ: Λέγεται ότι ο τέως στρατηγός ντε Γκωλλ έχει εν Γαλλία πιστούς οπαδούς. Το πράγμα δεν είναι απίθανον. Η περίπτωσις του ανδρός αυτού ημπορεί να χαρακτηρισθή ως παράδοξος. Εγνώριζε καλλίτερον παντός άλλου τα μειονεκτήματα του γαλλικού στρατού. Επί πολλά έτη εζήτει την δημιουργίαν ισχυρού μηχανοκινήτου στρατού, τονίζων ότι χωρίς αυτόν ο πόλεμος ελιγμών ήτο αδύνατος. Και όταν τα γεγονότα εδικαίωσαν τους ισχυρισμούς του, όταν ο γαλλικός στρατός υπέστη συντριπτικήν ήτταν και κατά μέγα μέρος ηχμαλωτίσθη, ο ντε Γκωλλ δεν ενόμισεν ότι η Γαλλία έπρεπε να υποκύψη, καίτοι δεν διέθετε τα μέσα εκείνα τα οποία εθεώρει απαραίτητα διά την συνέχισιν του αγώνος.
  
ΑΠΟΓΡΑΦΗ: [Περί ηλικίας] Οσες κυρίες και δεσποινίδες θέλουν να κρύβουν τα χρόνια των ας έχουν υπ’ όψιν των α) ότι ο νόμος απαγορεύει αυστηρά και εις τον απογραφέα και εις την Στατιστικήν Υπηρεσίαν που θα επεξεργασθή τα δελτία, να ανακοινώσουν ατομικάς πληροφορίας εις τρίτους […], δ) ότι η ειλικρίνεια εξυψώνει πάντοτε την υπόληψιν του ατόμου.
  
ΣΥΛΛΗΨΗ: […] συνελήφθη ο πρώην [Ρουμάνος] πρωθυπουργός Ταταρέσκου, ενεργούνται δε ανακρίσεις διά την πολιτείαν αυτού ως πρωθυπουργού και ως πρεσβευτού εν Παρισίοις.