ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-10-1940

80 χρoνια πριν… 3-10-1940

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: […] οι κ.κ. Χίτλερ και Μουσσολίνι θα συναντηθούν αύριον (σήμερον) εις Μπρέννερ, όπως συσκεφθούν επί σοβαρωτάτου ζητήματος. […] Η είδησις αύτη προεκάλεσε διαφόρους εξηγήσεις, εκ των οποίων η πιθανωτέρα είναι ότι κυριώτερον θέμα της διασκέψεως των δύο ηγετών του Αξονος θα είναι η μελέτη της χειμερινής εκστρατείας εις την Αφρικήν. Ο διπλωματικός συνεργάτης του πρακτορείου Ρώυτερ προσθέτει ότι αι τελευταίαι πολιτικαί και διπλωματικαί κινήσεις του κ. Χίτλερ απέσπασαν την προσοχήν από την στρατιωτικήν κατάστασιν εις την Μέσην Ανατολήν, η οποία κατά πάσαν πιθανότητα θα καταστή συντόμως αποφασιστικός παράγων διά τον πόλεμον, διά τούτο δε ακριβώς ο Στρατάρχης Γκρατσιάνι, αντιλαμβανόμενος την σοβαρότητα του εγχειρήματος το οποίον ανέλαβεν η Ιταλία, προχωρεί βραδέως, μεθοδικώς και προσεκτικώς. Το έργον του είναι δυσχερέστατον, διότι δεν έχει μόνον το ζήτημα της μεταφοράς διά μέσου της ερήμου ύδατος και τροφίμων διά τους άνδρας του ως και πυροβόλων, αλλά διαρκώς αι από θαλάσσης συγκοινωνίαι του μετά της Ιταλίας απειλούνται υπό του βρεταννικού στόλου.
 
ΛΑΘΡΟΘΕΑΤΕΣ: Αι παραστάσεις του Ωδείου του Ηρώδου δεν έχουν απλώς θεατάς. Εχουν και… λαθροθεατάς. Και κατά ζεύγη ετερόκλητα οι τελευταίοι εισέρχονται εις το παρά την Ακρόπολιν δασύλλιον, υπερπηδώντες το κιγκλίδωμα, και παρακολουθούν με πάσαν άνεσιν και άλλας τινάς… απολαύσεις το θέαμα. Εννοείται ότι η σκληρότης του αστυφύλακος εστοίχισε προχθές διακοπήν θεάματος και απολαύσεως εις τινα των λαθραίων ζευγών.
 
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΟΣ: Το βρεταννικόν υπουργείον των Στρατιωτικών επεστράτευσεν όλους τους Αγγλους νευρολόγους και ψυχιάτρους. Οι διασημότεροι ιατροί του Λονδίνου εκλήθησαν να καταπολεμήσουν τον νευρικόν συγκλονισμόν τον οποίον παθαίνουν πολλοί εκ των εκρήξεων των βομβών.