ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…18.ΙΙΙ.1962

700 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΣΟΥ (Σημείωμα τού Σπ. Φ. Αργυρού): Πρό 651 ετών εσημειώθη αξιόλογον πολεμικόν γεγονός εις τήν Φραγκοκρατουμένην Ελλάδα, η λεγομένη «Μάχη τού Κηφισού», μεταξύ Καταλανών καί Φράγκων. Η λεγομένη Εταιρία τών Καταλανών ήτο συγκρότημα ορεσιβίων τής Καταλωνίας, οι οποίοι αφού υπηρέτησαν ως μισθοφόροι εις τούς εν Σικελία αγώνας τών Αραγωνίων βασιλέων, […] επροθυμοποιήθησαν νά υπηρετήσουν υπό τόν τότε Αυτοκράτορα τού Βυζαντίου Ανδρόνικον Παλαιολόγον κατά τών Τούρκων. Αλλά μετ’ ολίγον οι Καταλανοί επροχώρησαν δηούντες τήν Θράκην καί τήν Μακεδονίαν μέχρι τής Θεσσαλίας, οπότε ο δούξ τών Αθηνών Βρυέννιος συνήψε τήν άνοιξιν τού 1310 συνθήκην μετ’ αυτών, υποσχεθείς τήν πληρωμήν πεντήκοντα δύο χρυσών δραχμών κατά μήνα εις έκαστον ιππέα, δύο εις τούς ελαφρούς ιππείς καί μιάς εις έκαστον πεζόν, προκαταβαλών τόν μισθόν δύο μηνών, διά δέ τής ενισχύσεως ταύτης εγένετο καί πάλιν κύριος ολοκλήρου τής Φθιώτιδος. Αλλ’ ευθύς αμέσως ο Βρυέννιος ηθέλησε νά απαλλαγή τών φοβερών αυτών συμμάχων, οι οποίοι απέβλεπον μόνον εις τήν καταλήστευσιν τής χώρας καί απεφάσισε νά τούς αποπέμψη χωρίς μάλιστα νά πληρώση τά οφειλόμενα. […] Ο δούξ τών Αθηνών επεκαλέσθη τήν βοήθειαν καί τών άλλων εν Ελλάδι Φράγκων ηγεμόνων, τών οποίων αι επαρχίαι εδεινοπάθησαν εκ τών ληστρικών επιδρομών τών Καταλωνίων. Συνεκροτήθη τότε δύναμις επτακοσίων μέν λογάδων ιπποτών, 6.400 ιππέων καί οκτακισχιλίων πεζών, μετά τούτων δέ συνετάχθησαν πολλοί Ελληνες τής Θεσσαλίας. Εν τώ μεταξύ οι Καταλανοί έφθασαν μέχρι τής δεξιάς όχθης τού Κηφισού πλησίον τών καταβοθρών τής Κωπαΐδος, τής οποίας μετεχειρίσθησαν τά ύδατα, διά νά μεταβάλωσι τήν πρό αυτών εκτεινομένην πεδιάδα εις έλος αδιάβατον υπό τού ιππικού, καί εκεί πλέον από τών αρχών τού Μαρτίου 1311 περιέμενον τούς αντιπάλους. Ο Βάλθερος έστησε τό στρατηγείον του επί τού λόφου Θουρίου […] καί ανυπομονών νά συγκρουσθή πρός τούς Καταλανούς, εξώρμησε τήν πρωίαν τής 15ης Μαρτίου 1311 επί κεφαλής Γάλλων ιπποτών. […] Αλλ’ οι ίπποι τών Φράγκων εβυθίσθησαν εις τό έλος καί οι ιππείς εκάθηντο επ’ αυτών μή δυνάμενοι νά κινηθώσιν, οπότε οι Καταλανοί κατετόξευον αυτούς φονεύοντες έπειτα διά τής σπάθης καί τής λόγχης. Εις ολίγην ώραν κατεβλήθη όλη η εμπροσθοφυλακή, η σημαία τού Βρυεννίου κατεπατήθη καί αυτός ο δούξ τών Αθηνών εφονεύθη διά βέλους. […] Οι Καταλανοί, νικηταί πλέον, εκυρίευσαν τάς Θήβας καί τάς Αθήνας καί ελεηλάτησαν αγρίως αμφοτέρας. (Στή μικρογραφία, Καταλανός φονεύει τόν Γκωτιέ Βρυέννιο, British Library).