ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 16.2.1962

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυβερνητικοί παράγοντες, αναφερόμενοι εις τήν προκήρυξιν τού κ. Σοφ. Βενιζέλου πρός τόν κρητικόν λαόν, προέβησαν εις τήν ακόλουθον δήλωσιν: O κ. Βενιζέλος δέν εδίστασε νά επαναλάβη καί ενώπιον τού κρητικού λαού τάς αγοραίας ύβρεις καί συκοφαντίας, αι οποίαι αποτελούν τό γνωστόν περιεχόμενον τού «ανενδότου αγώνος» της E.K. Καί εις τόν τελευταίον όμως κάτοικον τής μεγαλονήσου είναι ευχερές νά διαγνώση τήν ποιότητα τού μετεκλογικού κατασκευάσματος τής Ενώσεως τού Κέντρου, εφ’ όσον γνωρίζει, καί μάλιστα εξ ιδίας αντιλήψεως, μέ πόσην ελευθερίαν ήσκησε τό εκλογικόν του δικαίωμα καί εξεδήλωσε τάς πολιτικάς του πεποιθήσεις, κατά τάς τελευταίας εκλογάς. H Κυβέρνησις, εν πάση περιπτώσει, έχουσα σοβαρωτέρας υποχρεώσεις καί ευθύνας έναντι τού ελληνικού λαού, δέν προτίθεται νά παρακολουθήση τήν ηγεσίαν τής Ενώσεως Κέντρου εις τήν έξαλλον πορείαν της. Εις απάντησιν τής ανωτέρω κυβερνητικής ανακοινώσεως, αργά χθές τήν νύκτα ο αρχηγός τών φιλελευθέρων κ. Σ. Βενιζέλος απέστειλεν εκ Κρήτης τήν ακόλουθον ανακοίνωσιν: «Απευθυνόμεθα πρός τόν λαόν καί δέν προτιθέμεθα νά απαντήσωμεν εις μίαν νόθον καί παράνομον Κυβέρνησιν». Εξ άλλου, εις τήν προκήρυξίν του η οποία εδόθη εις τήν δημοσιότητα διά τών χθεσινών απογευματινών εφημερίδων, ο κ. Βενιζέλος αφού χαρακτηρίζει τήν συγκέντρωσιν τής προσεχούς Κυριακής ως εκδήλωσιν ειρηνικής διαμαρτυρίας διά τήν εκλογικήν βίαν καί νοθείαν, κατηγορεί τήν Κυβέρνησιν ως εγκαθιδρύσασαν κομματικόν κράτος καί τήν χαρακτηρίζει ως «παρανόμως κυβερνώσαν συμμορίαν». Εν τέλει, καλεί τόν κρητικόν λαόν όπως αποδοκιμάση τάς μεθόδους τού «διεφθαρμένου ΕΡΕτικού κράτους» παρέχων ούτω μεγάλην εθνική υπηρεσίαν.

«ΕΝCΟUΝΤΕR» KAI «PREUVES»: Εκυκλοφόρησαν καί εις τάς Αθήνας τά τελευταία τεύχη τών ευρωπαϊκών επιθεωρήσεων «Ενκάουντερ» και «Πρεβ», που εκδίδει τό Συνέδριον διά τήν Πνευματικήν Ελευθερίαν. Από τά περιεχόμενα: A. ʼρεντ: Μαρξ, Κίρκεγκωρ και Νίτσε, A. Φριτς: H Ευρώπη καί η Αφρική. Z. Μπλατ: ʼννα Αχμάτοβα, E. Μανόνι: O Καστρισμός. K. ʼλσοπ: Σιλόνε, M. Φένσοντ: Οι Ιστορικοί τής Σοβιετικής Ρωσίας, A. Λέρνερ: Μερικαί σκέψεις περί πληθωρισμού. Ντ. Μπρόγκαν: O πόλεμος καί τά διδάγματά του.