ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…24.ΙΙΙ.1962

ΝΤΕ ΓΚΩΛ: Παρίσιοι, 23. Ο Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας, στρατηγός Ντέ Γκώλλ, μένεα πνέων διά τήν συνεχιζομένην χωρίς ανάπαυλαν τρομοκρατικήν δράσιν τών εξτρεμιστών τού Ο.Α.Σ. (οργάνωσις Γάλλων στρατιωτικών) εις τήν Αλγερίαν, αλλά καί εις τήν ηπειρωτικήν Γαλλίαν, ετόνισε, κατά τήν διάρκειαν τής σημερινής εκτάκτου συνεδριάσεως τού γαλλικού υπουργικού συμβουλίου, ότι είναι αποφασισμένος νά συντρίψη τήν, ως τήν εχαρακτήρισεν, ένοπλον ανταρσίαν τού Ο.Α.Σ. εις τήν Αλγερίαν, δι’ όλων τών μέσων, πού διαθέτει. Εν τώ μεταξύ εις τό ευρωπαϊκόν προάστιον τού Αλγερίου, συνήφθησαν απόψε σφοδρόταται μάχαι, μεταξύ γαλλικών δυνάμεων ασφαλείας καί εξτρεμιστών τού Ο.Α.Σ., εις τάς οποίας έλαβον μέρος αεροπλάνα, ελικόπτερα, άρματα μάχης καί τεθωρακισμένα οχήματα. Ως ανεκοίνωσαν αι γαλλικαί στρατιωτικαί αρχαί εφονεύθησαν 15 Γάλλοι στρατιώται καί άλλοι 50 ετραυματίσθησαν. Ανεπισήμως, όμως, εγνώσθη ότι τα θύματα τών συγκρούσεων είναι πολύ περισσότερα.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: Η Κυβέρνησις (Κωνσταντίνου Καραμανλή) κατήγγειλε χθές τήν προσπάθειαν τής Ενώσεως Κέντρου νά δημιουργή ζητήματα εκεί όπου δεν υπάρχουν, μέ τόν αποκλειστικόν σκοπόν όπως συντηρήση διά παντός τρόπου τήν έξαλλον καί εκβιαστικήν πολιτικήν της. Εις ανακοίνωσιν η οποία εξεδόθη εις απάντησιν τής προχθεσινής ανακοινώσεως τής Ε.Κ., επανερχομένης διά πολλοστήν φοράν επί τού θέματος τών βασιλικών λόγων εις τήν Θεσσαλονίκην, υπογραμμίζεται ότι η Ε.Κ. έχει απολέσει, πέραν τού αισθήματος τής ευθύνης καί τό αίσθημα τής σοβαρότητος καί ο διάλογος μετ’ αυτής έχει καταστή δυσχερής. Η Κυβέρνησις, τονίζεται, υπεύθυνος διά τήν γαλήνην τής χώρας καί προσηλωμένη εις τό δημιουργικόν της έργον δέν είναι διατεθειμένη να παρακολουθήση τήν απαράδεκτον αυτήν τακτικήν τής Ε.Κ. Εις τήν ανακοίνωσιν επιβεβαιούνται αι πληροφορίαι, κατά τάς οποίας, μετά τάς δοθείσας εξηγήσεις, η Κυβέρνησις δέν θά δεχθή πρόταξιν τής επερωτήσεως τού κ. Γεωργίου Παπανδρέου ή συζήτησιν τού θέματος τών βασιλικών λόγων, πρό τής ημερησίας διατάξεως. Η Ε.Κ. απήντησεν εις τήν κυβερνητικήν ανακοίνωσιν, υποστηρίζουσα ότι όσα λέγει είναι αλήθεια, ότι δεν παρερμηνεύει τούς βασιλικούς λόγους και ότι η Ε.Ρ.Ε. οφείλει να απολογήται, αντί να υβρίζη.