ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 22. ΧΙ.1964

«ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ» ΣΤΙΣ ΗΠΑ: Από κυβερνητικής πλευράς ανεκοινώθη χθες, ότι ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα μεταβή τελικώς εις Ηνωμένας Πολιτείας, μετά των υπουργών Εξωτερικών κ. Σταύρου Κωστοπούλου και Εθνικής Αμύνης κ. Πέτρου Γαρουφαλιά, διά συνομιλίας με την αμερικανικήν Κυβέρνησιν. Η ανακοίνωσις εγένετο μετά την συνάντησιν του πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου μετά του Αμερικανού πρεσβευτού κ. Χένρυ Λαμπουίς, εις το Καστρί την μεσημβρίαν, κατά την οποίαν ο κ. Λαμπουίς διεμαρτυρήθη εντονώτατα προς τον κ. πρωθυπουργόν διά το καλλιεργούμενον, τη ανοχή της Κυβερνήσεως, αντιαμερικανικόν και, γενικώτερον, αντιδυτικόν κλίμα, με το οποίον συνεδέθη ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου. […] Προσέθεσε δε, ότι δεν είναι δυνατόν αι Ηνωμέναι Πολιτείαι, αι οποίαι εις ουδεμίαν ενέργειαν διά το Κυπριακόν προέβησαν κατά το τελευταίον δίμηνον, να αποτελούν και πάλιν το αντικείμενον αδίκων επιθέσεων, εξ αφορμής της παραιτήσεως του κ. Ανδρέα Παπανδρέου, εις την οποίαν επίσης ουδεμίαν είχον ανάμιξιν. Υπό τας συνθήκας αυτάς, ο κ. Λαμπουίς αφήκε να εννοηθή ότι ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου θα εγίνετο δεκτός με ιδιαιτέραν ψυχρότητα εις Ουασιγκτώνα, όχι μόνον διότι αφήκε να διαρρεύσουν ασύστατοι πληροφορίαι περί αμερικανικής αναμίξεως εις την παραίτησίν του, αλλά και διότι απέφυγε να διαψεύση τα σχετικά δημοσιεύματα. Επίσης δε, διότι διά των εκδηλώσεών του εις Κύπρον, ενίσχυσε το καλλιεργούμενον αβασίμως εκεί αντιαμερικανικόν και αντιδυτικόν πνεύμα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΖΟΝΣΟΝ: Παρίσιοι, 21.- Εκ Νέας Υόρκης μεταδίδεται ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Λύντον Τζόνσον εις επιστολήν του προς την ελληνοαμερικανικήν εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ», γράφει ότι «συμμερίζομαι το έντονον ενδιαφέρον υμών διά τον λαόν της Κύπρου και καταβάλλομεν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν προς επίτευξιν εντίμου και δικαίας λύσεως των προβλημάτων, τα οποία υφίστανται εις Κύπρον». […] Είναι η πρώτη φορά καθ’ ην ο κ. Τζόνσον λαμβάνει δημοσία θέσιν έναντι του κυπριακού μετά την εκλογικήν του νίκην.

ΕΛΛΑΣ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Εις την Βουδαπέστην, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών είπεν ότι αι σχέσεις μετά της Ελλάδος αναπτύσσονται ομαλώς και ότι η Ουγγαρία είναι αλληλέγγυος προς την Κύπρον, πιστεύει δε ότι άνευ ξένης επεμβάσεως ο ελληνικός και ο τουρκικός πληθυσμός της νήσου δύνανται να ρυθμίσουν τας υποθέσεις των.