ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 31.I.1965

31s2filistor

ΚΗΔΕΙΑ ΤΣΩΡΤΣΙΛ: Λονδίνον, 30.– Ο κόσμος ολόκληρος εκήδευσε σήμερον με πρωτοφανή μεγαλοπρέπειαν εις την βρετανικήν ιστορίαν τον σερ Ουΐνστον Τσώρτσιλ κάτω από τους επιβλητικούς θόλους του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου. Τέσσαρες Βασιλείς, δύο Βασίλισσαι, Πρόεδροι, Πρωθυπουργοί και πολιτικοί αντιπροσωπεύοντες 110 έθνη απέτισαν φόρον τιμής προς τον πολιτικόν άνδρα ο οποίος προσέφερεν υπηρεσίας αλησμονήτους εις την χώραν του και την υπόθεσιν της ελευθερίας. Την κηδείαν ηδυνήθη να παρακολουθήση διά της τηλεοράσεως τουλάχιστον το εν δέκατον του πληθυσμού της Γης μέσω των εθνικών δικτύων και διά του δορυφόρου, ενώ οι εκφωνηταί των ραδιοσταθμών ωμίλουν εις 40 γλώσσας περιγράφοντες αυτήν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΡΑΣΚ: Διηυκρινίζετο χθες εγκύρως ότι ο πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου ετέλει εν γνώσει της [εις το περιθώριον της κηδείας Τσώρτσιλ] προχθεσινής συναντήσεως του Βασιλέως με τον Αμερικανόν υπουργόν Εξωτερικών κ. Ντην Ρασκ εις Λονδίνον. Κατά τας αυτάς διευκρινίσεις, η συνάντησης, η οποία επραγματοποιήθη εις το ξενοδοχείον «Κλάριτζες» και παρετάθη επί μίαν ώραν, ήτο φιλική και ανεπίσημος δι’ αυτό και δεν παρέστησαν κατά το μεγαλύτερον μέρος της συνομιλίας ο αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Στέφανος Στεφανόπουλος και ο εν Λονδίνω πρεσβευτής της Ελλάδος κ. Δημήτριος Νικολαρεΐζης. Ο Βασιλεύς δεν είχεν εξουσιοδοτηθή, ούτε και ηδύνατο, άλλωστε, να διεξαγάγη διπλωματικάς διαπραγματεύσεις [ως ανεύθυνος άρχων, κατά το Σύνταγμα].