ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ»… 4.V.1965

ΔΟΓΜΑ ΤΖΟΝΣΟΝ: Ουασιγκτών, 3.- Ο Αμερικανός πρόεδρος διεκήρυξε χθες το νέον «δόγμα Τζόνσον» διά προληπτικήν δράσιν κατά της επικρατήσεως του κομμουνισμού εις το Δυτικόν Ημισφαίριον και απέστειλεν εις Αγιον Δομίνικον 14.000 πεζοναυτών και αεραγημάτων διά την επιβολήν των αμερικανικών απόψεων. Η Ρωσία αντιδρώσα εις την ενέργειαν αυτήν εζήτησεν επείγουσαν συνεδρίασιν του Συμβουλίου Ασφαλείας εις το οποίον κατήγγειλε τας Ηνωμένας Πολιτείας δι’ ένοπλον επέμβασιν εις τας εσωτερικάς υποθέσεις της Δομινικανής Δημοκρατίας και εζήτησεν όπως τούτο καλέση την Αμερικήν να αποσύρη αμέσως τας δυνάμεις της. [Σημ. «Φ»: Τρία χρόνια αργότερα, με βάση το δόγμα Μπρέζνιεφ περί περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας, δυνάμεις της ΕΣΣΔ και των άλλων -πλην Ρουμανίας- χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισέβαλαν εις την Τσεχοσλοβακίαν.] Εις την ρωσικήν κατηγορίαν απήντησεν ο Αμερικανός αντιπρόσωπος κ. Αντλάι Στήβενσον, τρίτος ομιλητής δε ήτο ο αντιπρόσωπος της Κούβας. Ταυτοχρόνως συνήλθε και το Συμβούλιον του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών. Εις τον Αγιον Δομίνικον αι αμερικανικαί δυνάμεις προσπαθούν να κυκλώσουν τους επαναστάτας, των οποίων η δράσις έχει ατονήσει.

ΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ: Βερολίνον, 3.- Εις τον εορτασμόν της 20ής επετείου της 8ης Μαΐου 1945 -ημέρας υπογραφής της παραδόσεως της χιτλερικής Γερμανίας- τον οποίον οργανώνει η Ανατολική Γερμανία, θα παραστή, μεταξύ άλλων αρχηγών Κ.Κ., και ο αρχηγός του ΚΚΕ, Κώστας Κολιγιάννης επί κεφαλής αντιπροσωπείας των εις τας ανατολικάς χώρας διαβιούντων Ελλήνων κομμουνιστών. Σχετικώς εγνώσθη ότι ο προσκληθείς υπό της οργανωτικής επιτροπής του εορτασμού αυτού εις Ανατολικόν Βερολίνον Εμμανουήλ Γλέζος, απήντησεν ότι λόγω των ασχολιών του εις τας Αθήνας, δεν δύναται να παραστή εις τον εορτασμόν.

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Κατηρτίσθη υπό του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως το νομοσχέδιον περί αυξήσεως της δυνάμεως των Σωμάτων Ασφαλείας […] διά την μεθοδικωτέραν και αποτελεσματικωτέραν εκπλήρωσιν της αποστολής των.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ: Απόψε ώραν 7.30 θα ομιλήση εις την Αρχαιολογικήν Εταιρίαν ο διευθυντής της Ακροπόλεως κ. Ν. Πλάτων με θέμα: «Τα νέα Μινωικά ανάκτορα Ζάκρου της Κρήτης». Θα προβληθούν και έγχρωμοι διαφάνειαι.