ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 6-V-1965

49 χρόνια πρίν… 6-V-1965

ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ: Απέθανε χθες ο γνωστός τραγουδιστής Νίκος Γούναρης. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος απουσίασεν επί σειράν ετών εις τας Ηνωμένας Πολιτείας, επέστρεψε προ μηνών εις τας Αθήνας. Ούτος έπασχεν εκ βαρείας νόσου, εισήχθη προς νοσηλείαν εις κλινικήν της πρωτευούσης, αλλά μετά τινα χρόνον εξήλθε και ενοσηλεύετο έκτοτε εις την οικίαν του, όπου και υπέκυψεν χθες την 5ην μ.μ. Ο Γούναρης είχε λαμπράν σταδιοδρομίαν εις το ελαφρό τραγούδι, πρώτος δε αυτός παρουσίασεν επιτυχίας Ελλήνων συνθετών, τας οποίας κατέστησε και τον κατέστησαν δημοφιλή. […] Εγεννήθη το 1916 εις τας Αθήνας. Η κηδεία του θα γίνη σήμερον εκ του ιερού ναού της Μητροπόλεως.

ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ: Αγιος Δομίνικος, 5.- Ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών ανεκοίνωσεν ότι οι Δομινικανοί επαναστάται και η χούντα υπέγραψαν σήμερον συμφωνίαν εκεχειρίας. Η Επιτροπή του Οργανισμού συνυπέγραψεν την συμφωνίαν. […] Οι Αμερικανοί ωργάνωσαν μικρόν ραδιοφωνικόν σταθμόν και εντείνουν την ψυχολογικήν των εκστρατείαν διανέμοντες φυλλάδια εις την ισπανικήν γλώσσαν με τον τίτλον «Ο Τζόνσον επιθυμεί ειρήνην, κοινωνικήν δικαιοσύνη και ελευθέραν Κυβέρνησιν διά τους Δομινικανούς.» Αι αμερικανικαί δυνάμεις ανέρχονται τώρα εις 20.000 περίπου ανδρών. Ο ανατραπείς πρόεδρος Καμπράλ, ο οποίος κρύπτεται εις οικίαν κειμένην εντός της υπό των επαναστατών ελεγχομένης περιοχής της πρωτευούσης, εδήλωσεν ότι η επανάστασις εξερράγη όταν απέλυσε τέσσαρας στρατηγούς. Η πρώτη πράξις των στασιαστών ήτο η διανομή εις τον πληθυσμόν 15.000 όπλων. Ούτος συνελήφθη υπό των επαναστατών και εκρατήθη επί 72 ώρας, απελύθη δε μόνο όταν ανεμίχθησαν οι κομμουνισταί οι οποίοι προσεπάθησαν να κυριεύσουν το κτίριον όπου ευρίσκετο υπό επιτήρησιν.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Αναξίμανδρος». Υπό Ε. Σ. Σταμάτη.