ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 8-V-1965

ΚΡΙΣΙΣ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑΝ: Πληροφορίαι απολύτως αξιοπίστου πηγής, μεταδοθείσαι χθες, αναφέρουν ότι η Ελλάς ευρέθη ενώπιον νέας απειλής τουρκικής επιθέσεως εναντίον ελληνικών εδαφών. Αι περιελθούσαι εις γνώσιν της Κυβερνήσεως [Γεωργίου Παπανδρέου] πληροφορίαι εκ στρατιωτικών πηγών, επιβεβαιωθείσαι και από διπλωματικάς, επιμένουν ότι η τουρκική Κυβέρνησις προητοιμάσθη δι’ επίθεσιν εναντίον ελληνικών νήσων και της Θράκης. Προσετίθετο δε ότι η επίθεσις θα εξεδηλούτο εντός τριημέρου, αρχομένου από της νυκτός της Πέμπτης [6ης Μαΐου 1965] προς την Παρασκευήν. Η Κυβέρνησις έσπευσε να ενημερώση τον Βασιλέα Κωνσταντίνον και ταυτοχρόνως ειδοποίησε τα Επιτελεία τα οποία διεβεβαίωσαν τον κ. πρωθυπουργόν ότι τυχόν τουρκική απόπειρα εναντίον ελληνικών εδαφών, θα ετύγχανεν αστραπιαίας και αποτελεσματικής απαντήσεως. Οι επιτελάρχαι και οι ανώτατοι επιτελικοί αξιωματικοί ευρίσκονται εν διαρκεί συσκέψει, λαμβάνοντες όλα τα αναγκαία μέτρα διά την αντιμετώπισιν παντός ενδεχομένου. Ταυτοχρόνως, ο Βασιλεύς, ενώπιον της δημιουργηθείσης κρισίμου καταστάσεως, ανέλαβε την πρωτοβουλίαν της εσπευσμένης συγκλήσεως του Συμβουλίου του Στέμματος. […] Κατά την πεντάωρον και πλέον συζήτησιν δεν διεπιστώθη ευθυγράμμισις ούτε μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής Κυβερνήσεως, ούτε μεταξύ της Κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου και της ηγεσίας της εθνικής Αντιπολιτεύσεως [Παναγιώτης Κανελλόπουλος].

Ως προς την αντιμετώπισιν ενδεχομένου τουρκικού πραξικοπήματος, πάντες οι μετασχόντες του Συμβουλίου ευρέθησαν σύμφωνοι επί των ληπτέων μέτρων. […] Ειδοποιήθησαν περί της συγκλήσεως του Συμβουλίου του Στέμματος διά την 7ην μ.μ. οι πρώην πρωθυπουργοί κ.κ. [Παναγιώτης Κανελλόπουλος], Κωνσταντίνος Τσαλδάρης, Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και Παναγιώτης Πιπινέλης […]. Ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Κανελλόπουλος υπέδειξε την συμμετοχήν και του αρχηγού των Προοδευτικών κ. Σπύρου Μαρκεζίνη. Η Κυβέρνησις απήντησεν επ’ αυτού ότι, εάν εκαλείτο ο κ. Μαρκεζίνης, θα επροκαλείτο δικαιολογημένη δυσαρέσκεια της άκρας αριστεράς [ΕΔΑ], λόγω της παραλείψεώς της. Δεν εκλήθη επίσης ο ιδρυτής της ΕΡΕ και πρώην πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, ούτε και οι διατελέσαντες υπουργοί των Εξωτερικών κατά την τελευταίαν δεκαετίαν κ.κ. Στέφανος Στεφανόπουλος, Σπυρίδων Θεοτόκης και Ευάγγελος Αβέρωφ. [Σημ. «Φ»: Στο δημοσίευμα δεν υπάρχει αναφορά στον ζώντα τότε πρώην πρωθυπουργό Στυλιανό Γονατά.]