ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 9-V-1965

ΝΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως και υπουργός Παιδείας κ. Γεώργιος Παπανδρέου κατέθεσε χθες εις την Βουλήν το νομοσχέδιον «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων». […] Τούτο προβλέπει: 1) Την εν Αθήναις ίδρυσιν δευτέρου Πανεπιστημίου, του «Αττικού» προς ενιαίαν συγκρότησιν και εύρυθμον λειτουργίαν των υφισταμένων σήμερον εις την πρωτεύουσαν ακολούθων Σχολών: της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, της Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών και της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. […]. 2) Εις την μεγαλόννησον Κρήτην […] ιδρύεται Πανεπιστήμιον με τίτλον «Πανεπιστήμιον Κρήτης» και έδραν το Ηράκλειον. Του Πανεπιστημίου τούτου η Μαθηματική Σχολή θα λειτουργή εις Χανιά, η Γεωπονική εις Ρέθυμνον, αι δε λοιπαί Σχολαί εις Ηράκλειον. 3) Εις την Ηπειρον […] ιδρύεται το Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων. Η λειτουργούσα ήδη εκεί Φιλοσοφική Σχολή, καθώς και η Μαθηματική Σχολή […], θα αποτελέσουν Σχολάς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 4) Ιδρύεται εις την Κέρκυραν η «Ιόνιος Ακαδημία» […]. 5) Εις την Λάρισαν […] ιδρύεται Παράρτημα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης […].

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΖΟΥΚΩΦ: Μόσχα, 8.- Με ζωηρώτατα και αυθόρμητα χειροκροτήματα υπεδέχθη σήμερον το κοινόν το όνομα του στρατάρχου Στάλιν και την εμφάνισιν του στρατάρχου Ζούκωφ. Αι εν λόγω εκδηλώσεις εσημειώθησαν κατά την διάρκειαν τελετής επί τη 20ή επετείω της συμμαχικής νίκης. Μεγαλοπρεπής ο στρατάρχης Ζούκωφ, φέρων στολήν παρελάσεως μετά παρασήμων επραγματοποίησε την πρώτην του δημοσίαν εμφάνισιν από του 1957 ότε τον απέπεμψεν από το υπουργείον Αμύνης ο πρώην πρωθυπουργός κ. Νικήτα Κρούστσεφ. Υπό τας ζητωκραυγάς του πλήθους ο στρατάρχης κατέλαβε θέσιν επί της ειδικής εξέδρας και εις την πρώτην σειράν μεταξύ των εξεχόντων παραγόντων του κόμματος και της Κυβερνήσεως. Ολίγον αργότερον νέα χειροκροτήματα ηκούσθησαν από το εξ 6.000 ακροατήριον, όταν ο πρώτος γραμματεύς του ΚΚΣΕ κ. Λεονίντ Μπρέζνιεφ ανέφερε το όνομα του στρατάρχου Στάλιν ως ανωτάτου αρχηγού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά την περίοδον του πολέμου.