ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 13-V-1965

49 χρόνια πρίν… 13-V-1965

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εις την σοβαρωτάτην καταγγελίαν ότι η αξιωματική Αντιπολίτευσις [Εθνική Ριζοσπαστική Ενωσις] ετέθη εν διωγμώ υπό της ηνωμένης δυνάμεως Ενώσεως κέντρου και Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς, προέβη την εσπέραν χθες ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, μετά την πραξικοπηματικήν ψήφισιν της κυβερνητικής προτάσεως περί συστάσεως εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής δι’ έξη έργα, εκτελεσθέντα επί των Κυβερνήσεων της ΕΡΕ. […] Υπήρχον πληροφορίαι, ότι ο κ. Κανελλόπουλος έθεσεν ήδη από χθες προς τον Ανακτα το θέμα, εις συνάντησίν των […] εις την δεξίωσιν του Συλλόγου Αποφοίτων της Σχολής Αναβρύτων εις το ξενοδοχείον «Βασιλεύς Γεώργιος». […] Ο κ. Κανελλόπουλος ανέπτυσσε προς τον Βασιλέα Κωνσταντίνον την δημιουργηθείσαν εκ της «ασυστόλου», ως εχαρακτηρίζετο, κυβερνητικής ενεργείας, κατάστασιν όταν προσήλθον οι κ.κ. Νόβας [πρόεδρος της Βουλής] και Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου [υφυπουργός Εθνικής Αμύνης]. Ο κ. Κανελλόπουλος διετύπωσεν, εις οξύτατον τόνον, επικρίσεις προς τον κ. Γεώργιον Νόβαν και, εις μίαν στιγμήν, ηκούσθη λέγων: «Δεν ξέρω πού θα φθάσω…» [Σημ. “Φ”: Δύο μήνες αργότερα, ο Κανελλόπουλος εψήφισε υπέρ της υπό τον Γεώργιον Νόβαν νέας κυβερνήσεως, η οποία όμως κατεψηφίσθη από την πλειοψηφίαν της Βουλής.]

«ΛΟΥΝΑ – 5: ΜOΣΧΑ, 12.– Το πρακτορείον ΤΑΣΣ ανεκοίνωσεν ότι το διαστημόπλοιον «Λούνα – 5» έφθασεν εις την επιφάνειαν της Σελήνης σήμερον την 19.10 ώραν Γκρήνουιτς, εις την «Θάλασσαν των Νεφών». Κατά το πρακτορείον Ρώυτερ, εκ της συντόμου ανακοινώσεως του πρακτορείου ΤΑΣΣ διαπιστούται ότι το διαστημόπλοιον «Λούνα – 5» δεν επραγματοποίησεν «απαλήν» προσεδάφισιν.