ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 15-V-1965

Β΄ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΙΝΑΣ: Λονδίνον, 14.- Το Πεκίνον ανεκοίνωσεν, ότι σήμερον την πρωίαν εγένετο η δευτέρα κινεζική πυρηνική δοκιμή υπεράνω των δυτικών περιοχών της Λαϊκής Κίνας και ότι τούτο αποτελεί σημαντικόν επίτευγμα του κινεζικού λαού. Ετονίζετο και πάλιν, ότι η Κίνα κατασκευάζει πυρηνικά όπλα διά καθαρώς αμυντικούς σκοπούς και προς απόκρουσιν των αμερικανικών πυρηνικών εκβιασμών και ότι οι Κινέζοι δεν πρόκειται να κάμουν πρώτοι χρήσιν των πυρηνικών όπλων. Εις Μόσχαν ο Ρώσος πρωθυπουργός κ. Αλεξέι Κοσύγκιν είπεν, ότι υπό τας σημερινάς συνθήκας είναι αδύνατος ο πυρηνικός πόλεμος και ότι αμφιβάλλει αν η Κίνα αποβλέπη εις πυρηνικόν εκβιασμόν διά της πραγματοποιήσεως του δευτέρου πειράματός της. Εις Ουασιγκτώνα το Σταίητ Ντηπάρτμεντ τονίζει, ότι η ισχύς της δευτέρας κινεζικής ατομικής βόμβας είναι περίπου ίση προς την της πρώτης. Εις Λονδίνον [ο εκεί ευρισκόμενος υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών] κ. Ντην Ρασκ είπεν, ότι η Αμερική δεν εξεπλάγη εκ του δευτέρου κινεζικού πυρηνικού προγράμματος, καθ’ όσον τούτο ανεμένετο. Η αγγλική Κυβέρνησις, εξ άλλου, εξέφρασε την θλίψιν της διά την δευτέραν κινεζικήν δοκιμήν. Εις Παρισίους ελέγετο, ότι δεν είναι εισέτι γνωστόν αν επρόκειτο περί δοκιμής ατομικής ή υδρογονικής βόμβας.

ΕΣΣΔ – ΙΝΔΙΑ: Μόσχα, 14.- Ο πρωθυπουργός της Σοβιετικής Ενώσεως κ. Αλεξέι Κοσύγκιν εδήλωσε σήμερον ότι η ρωσική οικονομική βοήθεια διά την χρηματοδότησιν του τετάρτου πενταετούς προγράμματος της Ινδίας θα διπλασιασθή, εν σχέσει προς εκείνην του παρόντος τριετούς. Τούτο εδήλωσεν ο κ. Κοσύγκιν μετά τον τερματισμόν των συνομιλιών του με τον Ινδόν πρωθυπουργόν κ. Λαλ Μπααντούρ Σάστρι.

«MARINER 4» Ουασιγκτών, 14.- Η NASA ανεκοίνωσε σήμερον ότι ο «Μάρινερ 4» διήνυσεν, από της 28ης Νοεμβρίου μέχρι σήμερον, 25 εκατομμύρια μίλια. Τούτο σημαίνει ότι ταξιδεύει προς τον Αρην με μέσην ωριαίαν ταχύτητα εκ 46.500 μιλίων.

ΦΡΑΝΣΙΣ ΚΑΡΑΜΠΟΤ: Εις το Φεστιβάλ των Καννών εσημείωσεν επιτυχίαν η βραχείας διαρκείας ελληνική ταινία «Αναμνήσεις από την Ελλάδα» του κ. Φ. Κάραμποτ, η οποία αποκαλύπτει διάφορα ελληνικά μέρη, άγνωστα ακόμη και εις τον πλέον ευσυνείδητον περιηγητήν.