ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ»… 18.V.1965

ΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ: Καβάλα, 17.- Παρουσία του Βασιλέως Κωνσταντίνου εγένοντο χθες μεσημβρίαν εις Νέαν Καρβάλην τα εγκαίνια του εργοστασίου φωσφορικών λιπασμάτων. […] Μετά το πέρας της τελετής ο Βασιλεύς και οι συνοδεύοντες αυτόν επίσημοι παρεκάθησαν εις πρόγευμα επί του ατμοπλοίου «Απολλωνία». Κατά το πρόγευμα ο πρόεδρος της Βουλής κ. Γεώργιος Αθανασιάδης – Νόβας απήγγειλε ποίημα, το οποίον συνέθεσεν ειδικώς διά το εργοστάσιον λιπασμάτων.

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΟΚ: Ο αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και υπουργός Συντονισμού κ. Στέφανος Στεφανόπουλος, επιστρέψας χθες το απόγευμα αεροπορικώς εκ Βρυξελλών, προέβη εις τας ακολούθους δηλώσεις επί των συζητηθέντων εις το Συμβούλιον Συνδέσεως: «Εις την τελευταίαν σύνοδον του Συμβουλίου της ΕΟΚ εις Βρυξέλλας συνετελέσθη σπουδαίον βήμα, όπως ετόνισεν εις χθεσινήν ομιλίαν του και ο επί των Εξωτερικών Υποθέσεων της Κοινότητος κ. Ρέυ. Εν πρώτοις δυνάμεθα να είπωμεν ότι καθιστάμεθα πραγματικόν μέλος. Αι σχετικαί διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν προσεχώς και θα καταλήξουν εις συμφωνίαν, η οποία ως υπολογίζεται θα επιτευχθή μέχρι τέλους του έτους, ώστε από 1ης Ιανουαρίου 1966 εισερχόμεθα εις την ΕΟΚ. […].» [Σημ. «Φ»: Η συμφωνία εντάξεως στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπεγράφη το 1979 και ίσχυσε από το 1981. Οι άλλοι Ευρωπαίοι, βλέποντας επερχόμενη δικτατορία δεν προχώρησαν σε τόσο ταχεία ένταξη, όσο έλεγε ο Στέφανος Στεφανόπουλος ότι θα είναι. Αντιθέτως, η αντικοινοτική ρητορική της μεταπολιτευτικής περιόδου φαίνεται πως συνέβαλε στην επιτάχυνση της ένταξης το 1979, πριν δηλαδή απολέση την εξουσία ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.]

ΛΑΜΠΡΑΚΗΔΕΣ: Οι Λαμπράκηδες την παρελθούσαν Κυριακήν εδημιούργησαν θορυβώδη επεισόδια και επετέθησαν κατά των αστυνομικών εις την Νέαν Σμύρνην και εις το Περιστέρι, πράγμα το οποίον αποδεικνύει ότι η οργάνωσις αυτή εξήλθε του προορισμού της και προβαίνει εκ προθέσεως εις οργανωμένας επιθέσεις κατά των αστυνομικών διαταράσσουσα την τάξιν.

ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ: Τα έργα διαμορφώσεως της παραλίας του Δέλτα του Παλαιού Φαλήρου, όπου αι εγκαταστάσεις της αεροπορίας, θα σταματήσουν αφού ολοκληρωθή η κατεδάφισις των εκεί κτισμάτων [διότι διεπιστώθη] ότι δεν είναι δυνατόν ο χώρος να χρησιμοποιηθή διά θαλάσσια λουτρά, αν προηγουμένως δεν ρυθμισθή το θέμα της αποχετεύσεως των ακαθάρτων υδάτων.