ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 16-V-1965

49 χρόνια πρίν… 16-V-1965

ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΕΙΣ ΗΠΑ: Ουασιγκτών, 15.– Εις έκθεσίν των προς τον πρόεδρον Τζόνσον, οι οικονομικοί του σύμβουλοι αναφέρουν ότι θα συνεχισθή μακροχρονίως η ευημερία εις Ηνωμένας Πολιτείας. «Ουδέν σημείον διεφάνη, εξ εκείνων, τα οποία αποτελούν ένδειξιν κάμψεως της ευημερίας» γράφουν. Ακολούθως προσθέτουν ότι αι επενδύσεις αυξάνουν, παραλλήλως προς την ζήτησιν βιομηχανικών προϊόντων, το καταναλωτικόν κοινόν «κερδίζει, εξοδεύει και αποταμιεύει περισσότερα χρήματα», ενώ οι μισθοί υψούνται εν αναλογία προς την άνοδον της παραγωγής. Η παρούσα οικονομική άνοδος, η οποία ήρχισε το 1960 και συνεχίζεται επί 50 μήνας, κατέστησε την περίοδον αυτήν την πρώτην της ειρηνικής εποχής. Αι προηγούμεναι διήρκουν 30 μήνας κατά μέσον όρον, απέληγον δε εις κάμψιν.

ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ: Αγιος Δομίνικος, 15.– Νέαν υποτροπήν ενεφάνισεν η κατάστασις, από πλευράς επιχειρήσεων εις Αγιον Δομίνικον. Ο υπό των επαναστατών ελεγχόμενος ραδιοσταθμός υπέστη επίθεσιν διά δευτέραν φοράν εντός 24ώρου, χθες την νύκτα. […] Εξ άλλου τας πρωινάς ώρας της σήμερον, πυκνά πυρά τυφεκίων και κρότοι εκρήξεων συνεκλόνησαν την πόλιν, προερχόμενα εκ των βορείων περιοχών, όπου μαίνεται από τριημέρου μάχη μεταξύ των δυνάμεων του συνταγματάρχου Καμάνο και τμημάτων της χούντας.

ΛΥΝΤΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ: Εις σημερινάς δηλώσεις του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Τζόνσον είπεν ότι ελπίζει ότι η ειρηνευτική αντιπροσωπεία του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών θα εύρη ταχέως λύσιν εις την κρίσιν εις Αγιον Δομίνικον, η οποία θα εξασφαλίση εις τον λαόν αυτής της χώρας δημοκρατικόν σύνταγμα και Κυβέρνησιν εθνικής ενότητος.