ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 19-V-1965

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ «ΑΣΠΙΔΑ»: Λάρισα, 18.- Η εφημερίς «Ημερήσιος Κήρυξ» αναγράφει την πληροφορίαν ότι αι γενόμεναι χθες μεταθέσεις ανωτέρων και ανωτάτων αξιωματικών του ΓΕΣ δεν είναι άσχετοι με την ύπαρξιν συνδέσμου αξιωματικών με την ονομασίαν «Ασπίς», ανηκόντων εις την λεγομένην δημοκρατικήν παράταξιν. Εικάζεται όμως ότι η εν λόγω οργάνωσις ευαρίθμων αξιωματικών δεν έχει επεκταθή εις τας μονάδας του στρατού, αι οποίαι εδρεύουν εις τα διάφορα επαρχιακά κέντρα, αλλ’ έχει περιορισθή εις τας Αθήνας. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, έχει επίσης συγκροτηθή τελευταίως και άλλη οργάνωσις μεταξύ ελαχίστων αξιωματικών υπηρετούντων εις την φρουράν Αθηνών υπό το όνομα Φ.Ε.Α., πιθανώς Φρουρός – Ελευθερία – Ανεξαρτησία, με αριστεράν απόκλισιν. […]

Κυβερνητικοί παράγοντες, [κυβέρνησις Γεωργίου Παπανδρέου] υπ’ όψιν των οποίων ετέθη το δημοσίευμα, ανέφερεν ότι ο υπουργός Εθνικής Αμύνης [Πέτρος Γαρουφαλιάς] έχει αναθέσει την διενέργειαν ανακρίσεων εις τον αντιστράτηγον της στρατιωτικής δικαιοσύνης κ. Σίμον. […] Κατά τας παρεχομένας, από κυβερνητικής πλευράς, πληροφορίας, η υπόθεσις στερείται πάσης σοβαρότητος.

ΚΩΣΤΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ «ΠΡΟΔΟΣΙΑ»: Κάνναι, 18.- (Της απεσταλμένης μας Ροζίτας Σώκου).- Βράχος εις τα λιμνάζοντα νερά του Φεστιβάλ των Καννών υπήρξεν η ελληνική ταινία «Προδοσία», λόγω της πολιτικής της θέσεως. Κατά την απογευματινήν προβολήν διά τους δημοσιογράφους, ζωηρώταται και αντιφατικαί αντιδράσεις –σφυρίγματα και χειροκροτήματα– εχώρισαν εις δύο το κοινόν και επλημμύρισαν την αίθουσαν. […] Οι μισοί έλεγον «ύμνος εις τον ναζισμόν». Οι υπόλοιποι παρ’ ολίγον να τους επιτεθούν. Ο σκηνοθέτης κ. Κώστας Μανουσάκης αντεστήθη ηρωικώς, τελικώς δε επέτυχε να κερδήση τους περισσοτέρους, επεξηγήσας ότι επεδίωξε ακριβώς να δείξη την δηλητηριώδη γοητείαν του ναζισμού. Ανεπιφύλακτος υπήρξεν ο θαυμασμός διά τους νεαρούς πρωταγωνιστάς [Ελλη Φωτίου και Πέτρος Φυσσούν] τους οποίους εχειροκρότουν όρθιοι οι κριτικοί όταν απεχώρουν από την πρες κόνφερενς.

CLEANTH BROOKS: Ο διακεκριμένος Αμερικανός καθηγητής της Φιλολογίας εις το Πανεπιστήμιον του Γαίηλ και κριτικός Κληνθ Μπρουκς θα δώση δύο διαλέξεις εις τα επί της οδού Μασσαλίας 22 εντευκτήρια της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως την 24ην και 26ην Μαΐου […], με θέμα την φιλολογικήν κριτικήν.