ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 20-V-1965

49 χρόνια πρίν… 20-V-1965

ΥΠΟΘΕΣΙΣ «ΑΣΠΙΔΑ»: Η Κυβέρνησις [Γεωργίου Παπανδρέου] ωμολόγησε χθες ότι υπό την κάλυψιν των ανωτέρων και ανωτάτων αξιωματικών του στρατού τους οποίους ο κ. πρωθυπουργός, θεωρών ως προσκειμένους προσωπικώς προς αυτόν, είχε τοποθετήσει εις τας καιρίας εμπιστευτικάς θέσεις του στρατεύματος, ελειτούργει μυστική οργάνωσις αξιωματικών επιδιώκουσα ιδίους πολιτικούς σκοπούς. Η οργάνωσις, κεντροαριστεράς ιδεολογικής κατευθύνσεως, φέρεται τελούσα υπό την πολιτικήν ηγεσίαν του υιού του κ. πρωθυπουργού [Ανδρέα Γ. Παπανδρέου]. Αμεσος πολιτική επιδίωξις της οργανώσεως ήτο η άσκησις δυναμικής επιρροής, διά την επιβολήν του υιού του κ. Πρωθυπουργού εις την κυβερνητικήν ηγεσίαν, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν θα ανέκυπτε θέμα διαδοχής. Η παραστρατιωτική οργάνωσις απεκαλύφθη [υπό του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα, φωτογραφία] εκ της δραστηριότητος αξιωματικών εμπίστων της Κυβερνήσεως [Γεωργίου Παπανδρέου], αποσταλέντων προσφάτως εις Κύπρον.

Η Κυβέρνησις ισχυρίζεται ότι μόλις προ ολίγων ημερών επληροφορήθη την ύπαρξιν και τας κινήσεις της οργανώσεως και διέταξε μεταθέσεις των προϊσταμένων αξιωματικών του Α2 ΓΕΣ και ΚΥΠ, καθώς και την διεξαγωγήν ανακρίσεων. Ως εγνώσθη, εκ των ανακρίσεων τας οποίας ήρχισεν ο πρόεδρος του Αναθεωρητικού Στρατοδικείου αντιστράτηγος κ. Ι. Σίμος, προκύπτει σαφώς η ύπαρξις παραστρατιωτικών οργανώσεων εις τας τάξεις των ενόπλων δυνάμεων. Εκ τούτων, η υπό την επωνυμίαν «ΑΣΠΙΔΑ» φέρεται ως η πλέον δραστηρίως κινηθείσα και ως περιλαμβάνουσα σημαντικόν αριθμόν αξιωματικών κυρίως των βαθμών υπολοχαγού, λοχαγού και ταγματάρχου. […] Εδόθη η επωνυμία εις την οργάνωσιν «ΑΣΠΙΔΑ» εκ των αρχικών των λέξεων Αξιωματικοί Σώσατε Πατρίδα Ιδανικά Δημοκρατίαν Αξιοκρατίαν. […] Κατηρτίσθη το ιδρυτικόν έγγραφον, υπεγράφη πρωτόκολλον τιμής μεταξύ των αξιωματικών, συνετάγη η διακήρυξις και διετυπώθη ο όρκος της οργανώσεως. […] Η οργάνωσις κατηυθύνετο από τα γραφεία της ΚΥΠ. […] Μεταξύ των αξιωματικών οι οποίοι απασχολούν την ανάκρισιν είναι οι υπηρετούντες εις την ΚΥΠ λοχαγός [Αριστείδης] Μπουλούκος […] και οι αντισυνταγματάρχαι Δαβουνέλης και Παραλίκας.