ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ»… 25.V.1965

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΕΣΣΔ: Αι φιλοτουρκικαί δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών κ. Αντρέι Γκρομύκο εις την Αγκυραν, αι οποίαι έφερον εις δυσχερεστάτην θέσιν την άκραν αριστεράν και την κεντροαριστεράν, παρέσχον εις τον πρωθυπουργόν κ. Γεώργιον Παπανδρέου το πρόσχημα διά να αναγγείλη ημιεπισήμως την ματαίωσιν, ουσιαστικώς, του ταξιδίου του εις την Μόσχαν. Η απόφασις περί ματαιώσεως του ταξιδίου είχε ληφθή, ως απεκαλύφθη τότε, μίαν εβδομάδα μετά την κατ’ αρχήν αποδοχήν της προσκλήσεως, την οποίαν είχεν διαβιβάσει ο εν Αθήναις Ρώσος πρεσβευτής κ. Ν. Κοριούκιν.

ΑΛΒΑΝΙΑ: Βιέννη, 24.– Ως μετέδωσεν ο ραδιοσταθμός των Τιράνων, η εφημερίς «Ζέρι Ι Πόπουλιτ» [Zëri i Popullit] εις σημερινόν άρθρον της γράφει ότι η αλβανική Κυβέρνησις κατήγγειλεν την Σοβιετικήν Ενωσιν ότι ήρπασεν οκτώ εκ των υποβρυχίων της και τινα πλοία επιφανείας, καθ’ ον χρόνον ταύτα ευρίσκοντο εις Σεβαστούπολιν δι’ επισκευάς. Η εφημερίς δεν αναφέρει άλλας λεπτομερείας. Περαιτέρω, η αλβανική εφημερίς γράφει ότι οι Ρώσοι διώρισαν ιδικούς των ανθρώπους εις όλας τας ηγετικάς θέσεις της συμμαχίας του Συφνώνου της Βαρσοβίας. Τέλος, η Αλβανία κατήγγειλεν ότι υπεχρεώθη από τους ρεβιζιονιστάς της Σοβιετικής Ενώσεως να αποχωρήση εκ του Συμφώνου της Βαρσοβίας. [Σημ. «Φ»: Η οριστική αποχώρησις της Αλβανίας έγινε τον Σεπτέμβριο του 1968.]

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Λισσαβών, Μάιος.– Ο Σαλαζάρ διέλυσε την Ενωσιν των Συγγραφέων επειδή εβράβευσεν ένα κατάδικον λογοτέχνην. Η Ενωσις απένειμε το Μέγα Βραβείον Μυθιστορήματος 1965 εις τον εξ Αγκόλας λευκόν Λουαντίνο Βιέιρα [José Luandino Vieira], καταδικασμένον εις 14ετή φυλάκισιν διά την δράσιν του εις την Αγκόλα. Η Εταιρεία λέγει ότι η βράβευσίς του εστηρίχθη αποκλειστικώς εις τα λογοτεχνικά προσόντα του έργου. Τα γραφεία της υπέστησαν επίθεσιν και σχεδόν κατεστράφησαν, δύο δε μέλη της συνελήφθησαν και υπεβλήθησαν εις ανάκρισιν.